بزرگترین سایت آموزش کامپیوتر در ایران

http://www.lon.ir/up/uploads/1262898338.png

تلفن تماس:09193138658

مترجم:گوگل

موضوع : آموزش اکسل 2007 قسمت آخر /learn excel 2007 finish


Conceptual image of a worksheet being opened in Excel 2007 and in Excel 2003

اکسل دارای فرمت یک فایل جدید است. شما هنوز می توانید ویرایش و باز workbooks مسن تر در اکسل 2007 ، و به اشتراک گذاری فایل های خود را با افرادی که مجبور نیستید اکسل یدلایمخیرات 2007 نشده است.یدلایمخیرات 2007 اکسل دارای فرمت یک فایل جدید است. چرا؟ افزایش امنیت برای فایل های خود ؛ کاهش خطر فساد فایل ؛ کاهش حجم فایل و ویژگیهای جدید است.وحشت نکنید ، شما برای باز کردن مسائل و ویرایش کتاب دستور عملیات مسن تر در اکسل 2007 ندارد.برای مطالعه بیشتر در آنها چگونه شما می توانید خود را اکسل یدلایمخیرات 2007 worksheets با کسانی که مجبور نیستید اکسل یدلایمخیرات 2007 رتبهدهی نشده است ، و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد همین دلیل است که فایل تغییر قالب ساخته شده بود سهم.
Excel has a new file format. You can still open and edit older workbooks in Excel 2007, and share your files with people who don't have Excel 2007 yet.

Excel 2007 has a new file format. Why? Increased security for your files; reduced risk of file corruption; reduced file size; and new features.

Don't panic, you will not have problems opening and editing an older workbook in Excel 2007.

Read on to find out how you can share your Excel 2007 worksheets with people who don't have Excel 2007 yet, and to learn more about why the file format change was made


Conceptual images of Excel file formats

در اکسل 2007 ، شما می توانید فایل های که در نسخه های قبلی از اکسل ایجاد شده بود ، باز از اکسل 95 را از طریق اکسل 2003.
اما اگر شما نفر اول در دفتر شما به اکسل 2007؟ چه اگر شما نیاز به اشتراک گذاری فایل ها با گروه هایی که اکسل 2007 را هنوز رتبهدهی نشده است؟ شما می توانید تمام workbooks سهم با یکدیگر. در اینجا چگونگی :
فایل های قدیمی اقامت قدیمی مگر اینکه شما را انتخاب کنید در غیر این صورت. اگر شما به یک فایل باز است که در نسخه قبلی ، ایجاد شده بود که آن فایل را ذخیره کنید و هر کار شما را در انجام آن ، تنظیمات خودکار در جعبه گفتگو به عنوان ذخیره شده است برای ذخیره کردن فایل در قالب نسخه اصلی است. اگر آن را در اکسل یدلایمخیرات 2003 آغاز شده ، آن را موجب صرفه جویی در اکسل 2007 در قالب یدلایمخیرات 2003 مگر آن که در غیر این صورت شما می گویم.
ویژگی های جدیدتر به شما هشدار می دهند اگر یک فایل را به عنوان مسن تر شما را نجات دهد. هنگامی که یک فایل در فرمت نسخه قبل را ذخیره کنید ، در صورت وجود ویژگی های یدلایمخیرات 2007 با نسخه قبلی ، دامنه سازگاری سازگاری داشته باشد بنابراین به شما می گوید.
به عنوان مثال ، اگر شما اعمال رنگ به هدر در اکسل 2007 ، و سپس ذخیره کردن فایل در اکسل 97-2003 فرمت ، دامنه سازگاری خواهد شد که شما نسخه قبلی انجام اکسل جاوا برای سرتیترها و footers برخوردار نبود ، و می گویند که سرصفحه ظاهر خواهد شد به عنوان متن ساده.
هنگامی که یکی از ویژگی های مهم جدید تبدیل خواهد شد در دسترس نیستند اگر دوباره فایل را در قالب قبلی را ذخیره کنید و سپس دوباره آن را باز در اکسل 2007 ، دامنه سازگاری به شما هشدار می دهد.
شما همیشه می توانید فایل های جدیدتر را در قالب جدیدتر اول کپی می کند. شما به راحتی می تواند 2007 - کپی فرمت کارنامه نگه می دارد. فقط به عنوان ذخیره و ارسال به اکسل می خواهید استفاده کارنامه اکسل (*. xlsx). که کپی از فایل اکسل برای تمام یدلایمخیرات 2007 ویژگی داشته باشد.
تقسیم اسناد بین نسخه های با استفاده از مبدل. اگر شما یک فایل را در سال 2007 و ذخیره آن در سال 2007 ، فرمت ، همکاران خود را که اکسل 2000 را از طریق نسخه های 2003 (و آخرین وصله و بسته خدماتی) می تواند در خود یدلایمخیرات 2007 فایل های کاری. وقتی که آنها بر روی سند خود ، آنها خواسته خواهد شد که اگر که مایل به دانلود مبدل خواهد شد که اجازه باز کردن سند خود را به آنها.
اگر جزییات فنی علاقه شما : اکسل یدلایمخیرات 2007 در فرمت فایل XML (زبان نشانه گذاری توسعه پذیر) است و بر اساس embraces دفتر باز فرمت XML. این فرمت فایل جدید برای مایکروسافت آفیس ورد 2007 و پاورپوینت یدلایمخیرات 2007 نیز می باشد.
In Excel 2007, you can open files created in previous versions of Excel, from Excel 95 through Excel 2003.

But what if you're the first person in your office to have Excel 2007? What if you need to share files with departments that don't have Excel 2007 yet? You can all share workbooks with each other. Here's how:

Old files stay old unless you choose otherwise.    If you open a file that was created in a previous version, when you save that file and any work you do in it, the automatic setting in the Save As dialog box is to save the file in the original version's format. If it started in Excel 2003, Excel 2007 saves it in the 2003 format unless you say otherwise.

Newer features warn you if you save a file as older.    When you save a file in a previous version's format, if any 2007 features are not compatible with the previous version, a Compatibility Checker tells you so.

For example, if you apply color to a header in Excel 2007, and then save the file in Excel 97-2003 format, the Compatibility Checker will tell you that previous versions of Excel do not have color for headers and footers, and that the header will appear as plain text.

Important    When a new feature will not become available again if you save a file in an earlier format and then open it again in Excel 2007, the Compatibility Checker will warn you.

You can always copy newer files in newer format first.   You can easily keep a 2007-format copy of the workbook. Just use Save As and tell Excel you want an Excel Workbook (*.xlsx). That copy of the file will contain all the Excel 2007 features.

Share documents between versions by using a converter.    If you create a file in 2007 and save it in 2007 format, your colleagues who have Excel versions 2000 through 2003 (and the latest patches and service packs) can work in your 2007 files. When they click on your document, they will be asked if they want to download a converter that will let them open your document.

If the technical details interest you: The Excel 2007 file format is based on XML (Extensible Markup Language) and embraces the Office Open XML Formats. This is the new file format for Microsoft Office Word 2007 and PowerPoint 2007 also

Conceptual image of improvements to Excel: increased security, smaller file size, more columns and rows

پشتیبانی از فرمت فایل های جدید اجازه می دهد تا به بهبود اکسل.پشتیبانی از فرمت فایل های جدید به معنی بهبود در اکسل. در اینجا منافع خود را مسئول :ویژگی های جدید علاوه بر ویژگی های کرده اید را در درس های قبلی دیده میشود ، تعداد سطرها در کاربرگ از 65،536 تا 1،048،576 رفته است. تعداد ستون ها از 256 به 16،384 افزایش یافته است. شما می توانید از فرمول جدید دیگر در resizable نوار فرمول بنویسید. و اگر شما تکه های زیادی از متن را کلیک کنید در یک سلول ، نوار فرمول دیگر spills به شبکه کاربرگ.Workbooks امن تر فایل حاوی کد های ناخواسته و یا ماکروها هستند راحت تر به شناسایی و مسدود کند.خطر کمتر از فایل اکسل با فساد است توانایی بهبود یافته برای باز کردن فایل های فاسد و بهبود برخی از کار خود را که در غیر این صورت ممکن است از دست داده اند.Workbooks کاهش حجم فایل های فشرده هستند ؛ حجم فایل تقریبا 50 درصد به 75 درصد کوچکتر از در نسخه های قبلی از اکسل. شما باز شده و ذخیره کردن فایل های فشرده به عنوان شما را به باز کردن و ذخیره هر گونه فایل اکسل استفاده می شود.بیشتر اطلاعات مفید بیشتر را می توان با داده ها انجام می شود چون بر اساس آن در XML به مراتب آسانتر با دیگر مجموعه های داده ها از دیگر کامپیوترها و برنامه های یکپارچه. به عنوان مثال ، ذخیره اطلاعات بودجه خود را در برنامه های تخصصی ، آنچه شما نیاز دارید را انتخاب کنید ، و واردات آن را به ورد ، اکسل کاربرگ ، و یک پایگاه داده دسترسی داشته باشید.

The new file format allows improvements to Excel.


The new file format means improvements to Excel. Here are its chief benefits:

New features    In addition to the features you've seen in the previous lessons, the number of rows on a worksheet has gone from 65,536 to 1,048,576. The number of columns has increased from 256 to 16,384. You can write longer formulas in the new resizable Formula Bar. And if you click large chunks of text in a cell, the Formula Bar no longer spills into the worksheet grid.

Safer files    Workbooks containing unwanted code or macros are easier to identify and block.

Less risk of file corruption    Excel has an improved ability to open corrupt files and recover some of your work that might otherwise have been lost.

Reduced file size    Workbooks are compressed; file size is approximately 50 percent to 75 percent smaller than in previous versions of Excel. You open and save the compressed files as you are used to opening and saving any Excel file.

More useful data    More can be done with the data because its basis in XML makes it much easier to integrate with other data sets from other computers and programs. For example, store your budget data in a specialized program, select what you need, and import it into a Word document, an Excel worksheet, and an Access database

New Excel files types: .xlsx, .xlsm, .xltx and .xlsb


نوع فایل شما می توانید انتخاب کنید که فایل های خود را در اکسل یدلایمخیرات 2007 شما را نجات دهد.
انواع فایل چند شما می توانید انتخاب کنید که از یک فایل در اکسل 2007 ذخیره کنید وجود دارد.
کتاب دستور عملیات اکسل (*. xlsx) ذخیره کتاب دستور عملیات به عنوان این نوع فایل اگر این ماکروها و یا مایکروسافت ویژوال بیسیک برای برنامه های کاربردی نیست (VBA) کد. اگر شما سعی کنید برای ذخیره کردن کتاب دستور عملیات به عنوان یک نظام نامه اکسل هستند ، و هر گونه دستورات ماکرو و یا پروژه های VBA در پرونده وجود دارد ، اکسل 2007 در ماکرو به شما که یا کد VBA را از فایل حذف خواهد شد هشدار می دهد.
اکسل کلان نظام نامه فعال بودن (*. xlsm) ذخیره کارنامه خود را به عنوان نوع فایل هنگامی که این نظام نامه شامل ماکرو یا کد VBA. اگر شما سعی کنید به جز ماکروها که شامل کتاب دستور عملیات یا VBA را به عنوان نظام نامه نوع فایل اکسل ، اکسل شما را در برابر این انتخاب هشدار می دهد.
اکسل الگو (*. xltx) ذخیره کارنامه خود را به عنوان این نوع فایل هنگامی که شما نیاز به الگو.
ماکرو اکسل - کوکی ها الگو (*. xltm) ذخیره کارنامه خود را به عنوان این نوع فایل هنگامی که شما نیاز به الگو و نظام نامه شامل ماکروها و یا VBA.
کتاب دستور عملیات اکسل دودویی (*. xlsb) ذخیره کارنامه خود را به عنوان نوع فایل هنگامی که شما این کارنامه های بزرگ به خصوص ؛ این نوع فایل باز خواهد شد سریعتر از اکسل کتاب دستور عملیات بسیار بزرگ خواهد شد. شما می خواهید ویژگی های جدید اکسل با این نوع فایل داشته باشد ، اما XML نیست.
اکسل 97 -- 2003 اکسل کارنامه (*. xls) ذخیره کارنامه خود را به عنوان این نوع فایل هنگامی که شما نیاز دارید که آن را با کسی که در حال کار با نسخه های قبلی از اکسل سهم ، و چه کسی به سازگاری مایکروسافت پک برای آفیس 2007 ندارند.
مایکروسافت اکسل 5.0/95 کارنامه (*. xls) ذخیره کارنامه خود را به عنوان این نوع فایل هنگامی که شما نیاز دارید که آن را با کسی که با استفاده از سهم 5.0 مایکروسافت اکسل. بیشترین اکسل یدلایمخیرات 2007 ویژگی های غیر فعال خواهد شد که شما را به عنوان این نوع فایل را ذخیره کنید.

File types you can choose when you save your files in Excel 2007.


There are several file types you can choose from when you save a file in Excel 2007.

Excel Workbook (*.xlsx)     Save a workbook as this file type if it does not contain macros or Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) code. If you try to save a workbook as an Excel Workbook, and there are any macro commands or VBA projects in the file, Excel 2007 will warn you that the macro or VBA code will be deleted from the file.

Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)    Save your workbook as this file type when the workbook contains macros or VBA code. If you try to save a workbook containing macros or VBA as the Excel Workbook file type, Excel will warn you against this choice.

Excel Template (*.xltx)    Save your workbook as this file type when you need a template.

Excel Macro-Enabled Template (*.xltm)    Save your workbook as this file type when you need a template and the workbook contains macros or VBA.

Excel Binary Workbook (*.xlsb)    Save your workbook as this file type when you have an especially large workbook; this file type will open faster than a very large Excel Workbook will. You'll still have the new Excel features with this file type, but not XML.

Excel 97 - Excel 2003 Workbook (*.xls)    Save your workbook as this file type when you need to share it with someone who is working with a previous version of Excel, and who does not have the Microsoft Compatibility Pack for Office 2007.

Microsoft Excel 5.0/95 Workbook (*.xls)    Save your workbook as this file type when you need to share it with someone using Microsoft Excel 5.0. Most Excel 2007 features will be disabled when you save as this file type

http://www.lon.ir/up/uploads/1262898338.png


 و در آخر = پایان...//// آموزش های بعدی درباره اکسل انشاا... یک ماه بعد


+ نوشته شده در  شنبه 1388/10/26ساعت 21:13  توسط مجید عزیززاده  | 

http://www.lon.ir/up/uploads/1262898338.png

تلفن تماس:09193138658

مترجم:گوگل

موضوع: آموزش نرم افزار اکسل 2007 قسمت پنجم/learn excel 2007


Using the Sum button on the Home tab to enter a formula


برای وارد شدن به یک فرمول ساده ، در سربرگ صفحه اول ، در گروه در حال ویرایش ، کلیک بر روی دکمه جمع.Callout 1 مجموع دکمه را در سربرگ صفحه اصلی.Callout 2 فرمول منجر شود.
قبل از توزیع کردن گزارش ، شما می خواهید برای اضافه کردن اعداد در ستون مقدار. که آسان -- استفاده از مجموع دکمه
Button imagesum.
در سربرگ صفحه اول ، آن را در گروه در حال ویرایش است. محل اشاره گر را در آخرین سلول ها که در ستون مقدار ، و کلیک بر روی دکمه جمع. را وارد کنید و سپس را فشار دهید. اکسل اضافه می کند تا با استفاده از اعداد از تابع جمع.
برای انجام بیش از اضافه کنید ، کلیک کنید فلش در مجموع دکمه
Button imageرا کلیک کنید. کلیک کنید و سپس هر یک از توابع در لیست که به نظر می رسد : متوسط ، تعداد ، ماکس ، یا حداقل. اگر کلیک کنید بیشتر توابع ، اکسل باز میشود تابع قرار دادن جعبه محاوره ای که در آن شما می توانید از تمام توابع اکسل را انتخاب کنید. و یا با کلیک بر روی زبانه فرمولها و اتمام عملکرد کتابخانه و گروه های محاسبه.

To enter a simple formula, on the Home tab, in the Editing group, click the Sum button.

  Sum button on the Home tab.Callout 1

 Formula result.Callout 2

Before handing off the report, you want to add up the numbers in the Quantity column. That's easy — use the Sum Button image button.


On the Home tab, it's in the Editing group. Place the cursor in the last cell in the Quantity column, and click the Sum button. Then press ENTER. Excel adds the numbers up by using the SUM function.


To do more than add, click the arrow on the Sum Button image button. Then click any of the functions on the list that appears: Average, Count, Max, or Min. If you click More Functions, Excel opens the Insert Function dialog box where you can choose from all of the Excel functions. Or click the Formulas tab and check out the Function Library and Calculation groups.


Adding a header by typing in the

برای اضافه کردن سرصفحه ، در نظر چیدمان صفحه ، کلیک کنید کلیک کنید ، در "برای اضافه کردن سرصفحه" منطقه. سربرگ و پاورقی ابزار و سربرگ طراحی در بالای روبان ظاهر می شود.

لمس به عنوان یک اتمام ، فرض کنید شما تصمیم به اضافه کردن سرصفحه و footers به کاربرگ ، آن را به روشنی برای همه آنچه را که داده است.
اول ، تغییر برای مشاهده طرحبندی صفحات. با کلیک بر روی برگه نمایش ، و سپس کلیک کنید مشاهده در صفحه چیدمان کارنامه گروه پروفایل. (یا کلیک بر روی دکمه در وسط نمایش نوار ابزار نمایش
View toolbar در پایین پنجره.)
بسیار آسان برای اضافه کردن سرصفحه و footers در نظر طرحبندی صفحات. به جای باز کردن یک پنجره محاوره ای برای اضافه کردن سرصفحه ، کافیست در این ناحیه در بالای صفحه کلیک کنید که می گوید برای اضافه کردن هدر.
به محض این کار را بکنید ، سربرگ و پاورقی ابزار و سربرگ طراحی روبان در ظاهر خواهد شد. این همه دستورات برای کار با سرتیترها و footers. همچنین یک دستور جدید در اکسل 2007 ، به درخواست سرفصل های مختلف و footers در صفحات زوج و فرد.
برای هدر در این گزارش ، به شما نوع یدلایمخیرات ژوئن گزارش فروش ، و شما هستید انجام می شود. به محض کلیک بر روی کاربرگ ، سربرگ و پاورقی ابزار و سربرگ طراحی و دستورات برود ، تا اینکه شما آنها را دوباره نیاز دارید. به آنها پشت کنید ، در صفحه نمایش چیدمان ، در قسمت فوقانی صفحه کلیک کنید و یا منطقه پاورقی دوباره.
خواهید دید که چگونه با سرتیترها و footers در عمل کار کند.
To add a header, in Page Layout view, click in the "Click to add header" area. The Header & Footer Tools and the Design tab appear at the top of the Ribbon.

As a finishing touch, suppose you decide to add headers and footers to the worksheet, to make it clear to everyone what the data is about.

First, change to Page Layout view. Click the View tab, and then click Page Layout View in the Workbook Views group. (Or click the middle button on the View toolbar View toolbar at the bottom of the window.)


It is very easy to add headers and footers in Page Layout view. Instead of opening a dialog box to add a header, just click in the area at the top of the page that says Click to add header.

As soon as you do, the Header & Footer Tools and the Design tab appear on the Ribbon. These have all the commands to work with headers and footers. There's also a command, new in Excel 2007, to apply different headers and footers on odd and even pages.


For the header on this report, you type June Sales Report, and you're done. As soon as you click the worksheet, the Header & Footer Tools and the Design tab and commands go away, until you need them again. To get them back, in Page Layout view, click in the header or footer area again.

You'll see how to work with headers and footers in the practice.Page Layout tab


تنظیمات را به کاربرگ خود را در برگه قبل از شما چیدمان صفحه نسخه قابل چاپ.
در حال حاضر از آن زمان به چاپ گزارش ، بنابراین شما میتوانید نسخه های به جلسه خود کنند.
در نسخه های قبلی از اکسل ، آیا شما هرگز به عقب و جلو سوئیچ بین بارها و بارها پیش نمایش چاپ و نمایش معمولی ، تنظیم کاربرگ خود را به کارها را حق شما می توانید قبل از چاپ؟ یا شاید شما از آن چندین تلاش می کند قبل از worksheets خود را در نهایت در زمان چاپ شما از آنها راه می خواست.
به نظر چیدمان صفحه ، شما می توانید تنظیمات را به کاربرگ شما ایجاد کند و تغییرات را بر روی صفحه نمایش ، قبل از چاپ. با کلیک بر روی زبانه چیدمان صفحه به موتور را تنظیم گزینه های ریز چاپ کنید.
در این زبانه ، در صفحه گروه نصب ، شما می توانید کلیک کنید و سپس را انتخاب کنید جهت طولی و یا عرضی. به نظر چیدمان صفحه ، you'll تغییر جهت گیری ، و چگونه داده ها را ببینید شما هر راه نگاه.
هنوز در صفحه گروه راه اندازی ، حجم را کلیک کنید تا اندازه کاغذ را انتخاب کنید. شما نتیجه انتخابهای شما تا شما از آنها را ببینید. آنچه می بینید همان چیزی است که شما چاپ کنید.
خواهید دید کمی بیشتر در مورد چیدمان صفحه دستورات زبانه در عمل.

Make adjustments to your worksheet on the Page Layout tab before you print.


Now it's time to print the report, so you can take copies to your meeting.

In previous versions of Excel, did you ever switch back and forth repeatedly between print preview and Normal view, adjusting your worksheet to get things right before you could print? Or perhaps it took you several tries before your worksheets finally printed the way you wanted them to.

In Page Layout view, you can make adjustments to your worksheet and see the changes on the screen, before you print. Click the Page Layout tab to fine-tune your printing options.


On this tab, in the Page Setup group, you can click Orientation and then select Portrait or Landscape. In Page Layout view, you'll see the orientation change, and how your data will look each way.

Still in the Page Setup group, click Size to choose paper size. You'll see the result of your choices as you make them. What you see is what you print.

You'll see a bit more about the Page Layout tab commands in the practice.


The New Workbook window in Excel


در پنجره جدید نظام نامه ارائه می دهد و شما را از کارنامه خالی همه چیز را به قالب (آنلاین) اکسل.
صوتی متن
با کلیک بر روی تصویر مایکروسافت آفیس
Button image کلیک کنید و سپس دکمه جدید ، نظام نامه پنجره جدید باز میشود. در بالای پنجره ، می توانید انتخاب کنید نظام نامه جدید خالی یا الگو.
در سمت چپ ، مقوله های متفاوت هستند الگو برای با اکسل یدلایمخیرات 2007 نصب قالب ها. کلیک کنید ، در زیر مایکروسافت آفیس آنلاین برجسته در سمت چپ برای لینک دادن به توده مردم و آموزش های آنلاین ، و آنلاین برای الگوهای بودجه ، تقویم ، گزارشات هزینه ، و غیره.
The New Workbook window offers you everything from a blank workbook to online Excel templates.


When you click the Microsoft Office Button Button image and then click New, the New Workbook window opens. At the top of the window, you can select either a new blank workbook or a template.


To the left are different template categories for templates installed with Excel 2007. Click Featured under Microsoft Office Online on the left for links to video demos and online training, and online templates for budgets, calendars, expense reports, and so on.

+ نوشته شده در  شنبه 1388/10/26ساعت 21:5  توسط مجید عزیززاده  | 

http://www.lon.ir/up/uploads/1262898338.png

تلفن تماس:09193138658

مترجم:گوگل

موضوع: آموزش اکسل 2007 قسمت چهارم/learn excel 2007


Conceptual view of getting to work in Excel 2007

در حال حاضر از آن زمان به قرار اکسل 2007 به کار کند.


درس اول کمک به شما به نگاه جدیدی از اکسل گرا یدلایمخیرات 2007 دریافت کنید. در حال حاضر از آن زمان برای این که به کار کند.
شاید اید نیم ساعت قبل از جلسه بعدی خود را کردم تا به بررسی برخی از کاربرگ است که شما در نسخه های قبلی از اکسل شد. آیا می توانم چیزهای پایه شما نیاز دارید که در اکسل 2007 کار را در عرض فقط 30 دقیقه شما انجام دهم؟ بیایید ببینید.

Now it's time to put Excel 2007 to work

The first lesson helped you get oriented to the new look of Excel 2007. Now it's time to get to work.

Perhaps you've got a half hour before your next meeting to make some revisions to a worksheet that you created in a previous version of Excel. Can you do the basic things you need to do in Excel 2007, in just 30 minutes? Let's see.


Opening a file created in Excel 2003, and Excel Options at the bottom of the menu


Callout 1 با کلیک بر روی مایکروسافت آفیس دکمه برای باز کردن این منو.Callout 2 در منو ، کلیک کنید باز کنید برای باز کردن نظام نامه موجود است.Callout 3 یا اکسل کلیک کنید گزینه ها در پایین منو ، به تنظیم گزینه های برنامه است.
شما باز کردن کارنامه های موجود ایجاد شده در نسخه های قبلی از اکسل. با کلیک بر روی دکمه تصویر مایکروسافت آفیس دکمه
Button imageدر گوشه بالای سمت چپ پنجره. شما وجود دارد که همان دستورات اید که در گذشته استفاده می شود برای باز کردن و ذخیره workbooks خود را دریافت کنید.
پیش از آنکه به پایین کسب و کار ، توجه کنید که این منو با اقلام بسته بندی مفید است. به عنوان مثال ، در اینجا جایی است که شما تنظیمات برنامه چیزهایی می شود که کنترل مانند عطف در تاریخ سبک مرجع r1c1 فعال یا غیر فعال ، و یا نشان دادن نوار فرمول در پنجره برنامه پیدا کنید. اکسل کلیک کنید گزینه ها در پایین برای دسترسی به منو گزینه.
در نسخه های قبلی از اکسل ، شما می توانید از گزینه ها از جمله گزینه ها در جعبه محاوره ، باز از منوی ابزارها ، مجموعه ای. در حال حاضر بسیاری از گزینه های آن اینجا ، جایی که بیشتر قابل مشاهده هستند ، و به راحتی در نزدیک دست وقتی شروع به کار بر روی فایل های قدیمی و یا امکانات جدید.
در حال حاضر ، از برگشت به ایران که در نظام نامه ، کلیک کنید باز کنید ، را انتخاب کتاب دستور عملیات شما می خواهید ، کلیک کنید و سپس باز کنید.
که همه شما باید انجام دهید یک فایل ایجاد شده در نسخه های قبلی برای باز است. حالا برای این که به کار کند.

 Click the Microsoft Office Button to open this menu.Callout 1
 In the menu, click Open to open an existing workbook.Callout 2
 Or click Excel Options at the bottom of the menu, to set program options.Callout 3

You're opening an existing workbook created in a previous version of Excel. Click the Microsoft Office Button Button image in the upper-left corner of the window. There you'll get the same commands you've used in the past to open and save your workbooks.


Before getting down to business, notice that this menu is packed with useful items. For example, here is where you'll find the program settings that control things like turning the R1C1 reference style on or off, or showing the Formula Bar in the program window. Click Excel Options at the bottom of the menu to access the options.

In previous versions of Excel, you could set such options in the Options dialog box, opened from the Tools menu. Now many of those options are here, where they are more visible, and conveniently close at hand when you start work on old files or new ones.

Now, getting back to that workbook, click Open, select the workbook you want, and then click Open.

That's all you have to do to open a file created in a previous version. You're ready to get to work.


بازی کلیک کنید برای دیدن چگونه یک ستون جدید می باشد درج می شود.
کاربرگ حاوی ردیفهایی از محصولات دستور داد از تامین کنندگان مختلف.
شما باید برای اضافه کردن یک ستون برای دسته ها ، برای شناسایی محصولات مختلف از جمله لبنیات ، حبوبات ، تولید ، و غیره. شما میخواهید که ستون برای رفتن بین دو ستون از داده ها در حال حاضر در کاربرگ.
شما می خواهید برای اضافه کردن ستون به ستون سمت راست مقدار ، پس شما ها که در ستون تامین کننده را کلیک کنید. سپس ، در سربرگ صفحه اول ، در گروه سلول ها ، فلش کلیک کنید در قرار دادن. در منو که به نظر می رسد ، قرار دادن جدول ستونها را کلیک کنید. ستون جدید خالی است قرار داده ، و شما را وارد کنید اطلاعات جدیدی را در ستون.
بازی کلیک کنید ، برای تماشای این فرایند وارد کردن یک ستون در کاربرگ.
حالا که کرده اید ارسال یک ستون اضافه شده و داده ها ، اگر شما نیاز به تنظیم عرض ستون به جا داده ، در گروه سلول ها ، فلش کلیک کنید در مورد فرمت و سپس در لیست ظاهر می شود که عرض ستون AutoFit را کلیک کنید.

در لیست فرمت همه دستورات برای تنظیم ارتفاع و عرض ردیف ستون ، و همچنین برای مخفی کردن و رویت سطر ، ستون و ورق.

The worksheet contains rows of products ordered from various suppliers.

You need to add a column for categories, to identify the various products as dairy, grains, produce, and so on. You want that column to go between two columns of data already in the worksheet.


You want to add the column to the right of the Quantity column, so you click in the Supplier column. Then, on the Home tab, in the Cells group, click the arrow on Insert. On the menu that appears, click Insert Sheet Columns. A new blank column is inserted, and you enter the new data in the column.

Click Play to watch the process of inserting a column in a worksheet.

Now that you've added a column and added data, if you need to adjust the column width to fit the data, in the Cells group, click the arrow on Format, and then in the list that appears click AutoFit Column Width.

In the Format list are all the commands to adjust row height and column width, as well as to hide and unhide rows, columns, and sheets.


Clicking the Font Color button in the Font group to change font color


اطلاعات قالب و ویرایش داده ها با استفاده از دستورات در گروه در سربرگ صفحه اصلی.
او به عنوان ستون ایستادگی کردن بهتر خواهد بود اگر آنها در نوع ضخیم است. شما را انتخاب سطر با عناوین و سپس ، در سربرگ صفحه اول ، در گروه فونت ، کلیک بر روی تیره می کند.
در حالی که هنوز عنوان انتخاب شده ، شما تصمیم به تغییر رنگ و اندازه آنها ، به آنها حتی بیشتر دوام اوردن.
در گروه فونت ، کلیک بر روی فلش در رنگ قلم ، و شما را به بسیاری از رنگهای بیشتر را انتخاب کنید از از قبل در اکسل. شما می توانید مراجعه کنید که چگونه عنوان را در رنگ های مختلف توسط اشاره در هر رنگ و در انتظار لحظه ای نگاه. پیش نمایش این بدان معنی است که شما مجبور به انتخاب رنگ را برای دیدن ، سپس انتخاب خود را جز آن چیزی است که شما می خواهید نیست. وقتی به دیدن یک رنگ به شما مانند ، آنرا کلیک کنید.
برای تغییر اندازه قلم ، می توانید اندازه فونت را کلیک کنید دکمه
Button image افزایش دهد ، یا شما می توانید فلش کلیک کنید در کنار جعبه اندازه قلم برای دیدن لیستی از اندازه (این روش به شما پیش نمایش زنده برای رنگ های یکسان به عنوان قلم).
در حالی که هنوز عنوان انتخاب شده ، شما را به مرکز آنها را در سلول های تصمیم می گیرید. در گروه تراز ، شما با کلیک بر روی مرکز تصویر دکمه
Button image ، و آن انجام شده است.
در نهایت ، به شما فکر می کنید که نیاز به وارد یک سفارش بیشتر برای لوئیزیانا اتشی مزاج گرم فلفل سس. بنابراین شما که نام محصول را انتخاب کنید ، و در گروه Clipboard ، شما با کلیک بر روی تصویر کپی کنید
Button image را فشار دهید. سپس شما را در ردیف پایین را کلیک کنید ، و در گروه Clipboard مجددا ، شما با کلیک بر روی Button image چسباندن تصویر را کلیک کنید.
در عمل خواهید دید که چگونه به استفاده از سلول در گروه سبک استراتژی بعضی از قالب بندی های دیگر به سریع اضافه کنید.

Format data and edit data by using commands in groups on the Home tab.


The column titles will stand out better if they are in bold type. You select the row with the titles and then, on the Home tab, in the Font group, you click Bold.


While the titles are still selected, you decide to change their color and their size, to make them stand out even more.


In the Font group, you click the arrow on Font Color, and you see many more colors to choose from than before in Excel. You can see how the title will look in different colors by pointing at any color and waiting a moment. This preview means that you don't have to make a selection to see the color, then undo your selection if it's not what you want. When you see a color you like, click it.


To change the font size, you can either click the Increase Font Size button Button image, or you can click the arrow beside the Font Size box to see a list of sizes (this method gives you the same live preview as for font colors).


While the titles are still selected, you decide to center them in the cells. In the Alignment group, you click the Center button Button image, and that's done.


Finally, you find that you need to enter one more order for Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce. So you select that product name, and in the Clipboard group, you click the Copy button Button image. Then you click in the bottom row, and in the Clipboard group again, you click the Paste button Button image.


In the practice you'll see how to use Cell Styles in the Style group to add some other quick formatting.


http://www.lon.ir/up/uploads/1262898338.png+ نوشته شده در  شنبه 1388/10/26ساعت 20:50  توسط مجید عزیززاده  | 

http://www.lon.ir/up/uploads/1262898338.png

تلفن تماس: 09193138658

مترجم:گوگل

موضوع:آموزش اکسل 2007 قسمت سوم / learn excel2007


بازی انیمیشن برای دیدن یک دکمه اضافه شده به نوار ابزار دسترسی سریع ، و سپس از نوار ابزار حذف شده.
اگر شما اغلب به استفاده از دستورات است که به سرعت در دسترس نیست که شما باید مانند ، شما به آسانی می تواند آنها را به دسترسی سریع نوار ابزار ، است که در بالا روبان وقتی که شما اول شروع اکسل یدلایمخیرات 2007 اضافه کنید. در آن نوار ابزار ، دستورات همواره قابل رویت و در نزدیکی در دست.
به عنوان مثال ، اگر شما استفاده از AutoFilter هر روز ، و شما نمی خواهید که باید به برگه اطلاعاتی را کلیک کنید برای دسترسی به فرمان هر بار فیلتر ، فیلتر شما می توانید دسترسی سریع به نوار ابزار اضافه کنید.
برای انجام این کار ، راست کلیک فیلتر در برگه داده ها و سپس دکمه ی دسترسی سریع به نوار ابزار اضافه.
برای حذف یک دکمه است که از نوار ابزار راست کلیک بر روی دکمه در نوار ابزار ، حذف کلیک کنید و سپس از نوار ابزار دسترسی سریع.
بازی کلیک کنید برای دیدن فرایند اضافه کردن یک دکمه به نوار ابزار و سپس از بین بردن یک دکمه از نوار ابزار.

Play the animation to see a button added to the Quick Access Toolbar, and then deleted from the toolbar

If you often use commands that are not as quickly available as you would like, you can easily add them to the Quick Access Toolbar, which is above the Ribbon when you first start Excel 2007. On that toolbar, commands are always visible and near at hand.

For example, if you use AutoFilter every day, and you don't want to have to click the Data tab to access the Filter command each time, you can add Filter to the Quick Access Toolbar.

To do that, right-click Filter on the Data tab, and then click Add to Quick Access Toolbar.

To remove a button from that toolbar, right-click the button on the toolbar, and then click Remove from Quick Access Toolbar.

Click Play to see the process of adding a button to the toolbar and then removing a button from the toolbar.

Using Key Tips to center text in Excel

شما می توانید نکات کلیدی به متن در در اکسل استفاده کنید ، برای مثال.Callout 1 مطبوعات به جایگزین کردن نکات کلیدی ظاهر می شود.سپس ارتفاع Callout 2 زبانه صفحه اصلی را انتخاب کنید را فشار دهید.Callout 3 مطبوعات ، سپس در گروه ج تراز به مرکز متن انتخاب شده است.

اگر شما بر روی صفحه کلید موس را بیش از اتکا ، شما می خواهید در مورد میانبرهای صفحه کلید در اکسل یدلایمخیرات 2007 بدانند.
طراحی روبان همراه با میانبر ها جدید است. چرا؟ از آنجا که این تغییر به ارمغان می آورد بیش از دو مزیت های بزرگ نسخه های قبلی :

    
* دکمه میانبر برای هر پست در روبان.

    
* میانبرها که اغلب نیاز به کلید های کمتر.
با استفاده از کلیدهای میانبر جدید
میانبر جدید نیز نام جدید : نکات کلیدی. شما مطبوعات را به جایگزین کردن نکات کلیدی ظاهر می شود.
شما نکات کلیدی برای همه زبانه ها روبان مراجعه کنید ، همه دستورات در زبانه ها ، نوار ابزار دسترسی سریع و مایکروسافت آفیس را کلیک کنید.
مطبوعات کلیدی برای تب شما می خواهید را به معرض نمایش بگذارند. و این امر امکان همه مدالها نکته کلید در دست برای دکمه های که در برگه ظاهر خواهد شد. سپس با فشار کلید مورد نیاز برای دکمه شما می خواهید.
چه در مورد از میانبرهای صفحه کلید های قدیمی؟ از میانبرهای صفحه کلید های قدیمی است که با مهار را آغاز همه هنوز هم دست نخورده ، و شما می توانید آنها را مثل شما استفاده از همیشه داشته باشند. به عنوان مثال ، میانبر کنترل + ک هنوز هم چیزی کپی به clipboard و میانبر کنترل + رب ها و سس پنجم هنوز چیزی از clipboard.
برای آگاهی بیشتر ، نگاه کنید به مرجع فوری کارت در پایان درس.
You can use Key Tips to center text in Excel, for example.
Callout 1 Press ALT to make the Key Tips appear.
Callout 2 Then press H to select the Home tab.
Callout 3 Press A, then C in the Alignment group to center the selected text.

If you rely on the keyboard more than the mouse, you'll want to know about keyboard shortcuts in Excel 2007.

The Ribbon design comes with new shortcuts. Why? Because this change brings two big advantages over previous versions:

Shortcuts for every single button on the Ribbon.
Shortcuts that often require fewer keys.

Using the new shortcuts

The new shortcuts also have a new name: Key Tips. You press ALT to make the Key Tips appear.


You'll see Key Tips for all Ribbon tabs, all commands on the tabs, the Quick Access Toolbar, and the Microsoft Office Button.


Press the key for the tab you want to display. This makes all the Key Tip badges for that tab's buttons appear. Then, press the key for the button you want.


tab's buttons appear. Then, press the key for the button you want.

What about the old keyboard shortcuts?    Keyboard shortcuts of old that begin with CTRL are all still intact, and you can use them like you always have. For example, the shortcut CTRL+C still copies something to the clipboard, and the shortcut CTRL+V still pastes something from the clipboard.


To learn more, see the Quick Reference Card at the end of the lesson.


Page Layout view

Callout 1 سرفصل ستون.
Callout 2 سطر سرفصلها.
Callout حاکمان حاشیه 3.

 نه تنها روبان در اکسل یدلایمخیرات 2007 جدید است. صفحه نمایش جدید نیز چیدمان شده است. اگر در مشاهده طرحبندی نسخه قابل چاپ در مایکروسافت آفیس ورد کار می کرد ، شما خوشحال می شود برای دیدن اکسل با مزیت های مشابه.

برای دیدن نمایش جدید ، روی صفحه نمایش چیدمان در نوار ابزار نمایش View toolbar در سمت راست پایین پنجره. و یا با کلیک بر روی برگه نمایش در روبان ، و سپس کلیک کنید مشاهده در صفحه چیدمان کارنامه گروه پروفایل.

چیدمان را در صفحه نمایش است حاشیه صفحه در قسمت بالا وجود دارد ، طرف ، و انتهای کاربرگ ، و یک بیت از فضای آبی بین worksheets. حاکمان در بالا و سمت کمک به تنظیم حاشیه شما خواهد شد. شما می توانید از حاکمان را روشن و خاموش کردن آنها را به عنوان نیاز شما (کلیک کنید حاکم در نمایش / گروه مخفی در سربرگ مشاهده).

با این دیدگاه جدید ، پیش نمایش چاپ شما لازم نیست که تنظیمات را به کاربرگ خود را قبل از شما را چاپ کنید. خواهید دید بیشتر در مورد که در درس بعدی.

آسان به آن اضافه کنید و footers سرتیترها را در نظر طرحبندی صفحات. وقتی که شما نوع در هدر جدید و پاورقی در منطقه بالا و یا پایین صفحه ، زبانه طراحی و باز با همه شما فرمان لازم برای ایجاد سرصفحه و footers. اطلاعات بیشتر در مورد بیش از حد که در درس بعدی.

شما می توانید هر برگ در کارنامه در این دیدگاه که بهترین راه حل برای این نسخهها کار میکند که ورق را ببینید. فقط نمایش در نوار ابزار ، مشاهده و یا در گروه نظام نامه نظرات در برگه مشاهده را انتخاب کنید ، برای هر کاربرگ. مشاهده نرمال و صفحه نمایش شکستن هر دو وجود دارد.

نکته اگر می خواهید مشاهده طرحبندیصفحه ، اما شما ترجیح می دهم می خواهم کمی از فضای کمتر سفید در حاشیه ، شما می توانید مقداری از آن فضای خالی ها مخفی نمایند. ما به دنبال شما چگونه در عمل در پایان درس نمایش می دهد.

The new Page Layout view in Excel.

 Column headings.Callout 1

 Row headings.Callout 2

 Margin rulers.Callout 3

Not only the Ribbon is new in Excel 2007. Page Layout view is new too. If you have worked in Print Layout view in Microsoft Office Word, you'll be glad to see Excel with similar advantages.


To see the new view, click Page Layout View on the View toolbar View toolbar on the bottom right of the window. Or click the View tab on the Ribbon, and then click Page Layout View in the Workbook Views group.


In Page Layout view there are page margins at the top, sides, and bottom of the worksheet, and a bit of blue space between worksheets. Rulers at the top and side help you adjust margins. You can turn the rulers on and off as you need them (click Ruler in the Show/Hide group on the View tab).


With this new view, you don't need print preview to make adjustments to your worksheet before you print. You'll see more about that in the next lesson.


It's easy to add headers and footers in Page Layout view. When you type in the new header and footer area at the top or bottom of a page, the Design tab opens with all the commands you need to create your headers and footers. More about that too in the next lesson.


You can see each sheet in a workbook in the view that works best for that sheet. Just select a view on the View toolbar, or in the Workbook Views group on the View tab, for each worksheet. Normal view and Page Break preview are both there.


Tip    If you like Page Layout view, but you'd prefer a little less white space in the margins, you can hide some of that white space. We'll show you how in the practice at the end of the lesson.


The Show/Hide group on the View tab in high resolution; all the commands in the group are displayed


نمایش / مخفی گروه در سربرگ نمایش. همه دستورات در گروه با وضوح بالا نمایش داده میشوند. در با کیفیت پایین ، شما را به کلیک باید فلش روی دکمه گروه برای نشان دادن دستورات.
همه چیز به شما گفته ایم که تاکنون اعمال اگر روی صفحه نمایش خود را به وضوح بالا و پنجره اکسل تنظیم شده است maximized. اگر نه ، همه چیز نگاه متفاوت است. چگونه؟ مثل این :
با کیفیت پایین ، اگر خود را به یک صفحه نمایش با کیفیت پایین تنظیم شده باشد ، به عنوان مثال به 800 توسط 600 پیکسل ، چند گروه در روبان به نام گروه نمایش داده تنها ، و نه دستورات در گروه. شما نیاز به کلیک روی دکمه فلش گروه برای نشان دادن دستورات.
به عنوان مثال ، در برگه نمایش ، نمایش / گروه مخفی است دستورات مختلف برای نشان دادن یا مخفی کردن آیتم های مختلف. با وضوح بالاتر ، شما تمام دستورات در نمایش / گروه مخفی را ببینید. در سال 800 توسط قطعنامه 600 ، به شما نمایش / مراجعه کنید دکمه مخفی ، دستورات در گروه نیست.
در آن صورت ، کلیک بر روی فلش در نمایش / عدم نمایش دکمه در گروه برای نمایش دستورات در گروه.
از گروه های که در صفحه نمایش فقط نام گروه در قطعنامه کوچکتر می شود که دارای دستورات کمتر به کرات استفاده می شود.
حداقل در هر قطعنامه ، اگر شما را در پنجره اکسل کوچکتر است ، حجم در برخی از گروه های که فقط اسم گروه نمایش وجود ندارد ، و شما نیاز به کلیک روی دکمه فلش گروه برای نشان دادن دستورات.
لوح رایانه اگر شما کار بر روی یک کامپیوتر لوح با صفحه نمایش کوچک ، شما توجه کنید که روبان تنظیم برای شما نسخه های کمتری از زبانه ها و گروه های نمایش می دهد. در صورتی که مانیتور بزرگتر ، روبان تنظیم برای شما نسخه های بیشتری از زبانه ها و گروه های نمایش می دهد.
The Show/Hide group on the View tab. All commands in the group are displayed in high resolution. In low resolution you need to click the arrow on the group button to display the commands.

Everything we've told you so far applies if your screen is set to high resolution and the Excel window is maximized. If not, things look different. How? Like this:

Low resolution   If your screen is set to a low resolution, for example to 800 by 600 pixels, a few groups on the Ribbon will display the group name only, not the commands in the group. You will need to click the arrow on the group button to display the commands.

For example, on the View tab, the Show/Hide group has several commands to show or hide various items. With a higher resolution, you will see all the commands in the Show/Hide group. In 800 by 600 resolution, you will see the Show/Hide button, not the commands in the group.

In that case, you click the arrow on the Show/Hide group button to display the commands in the group.

The groups that display only the group name in a smaller resolution are those with less frequently used commands.

frequently used commands.

Minimized    At any resolution, if you make the Excel window smaller, there is a size at which some groups will display only the group names, and you will need to click the arrow on the group button to display the commands.


Tablet PCs    If you're working on a Tablet PC with a smaller screen, you'll notice that the Ribbon adjusts to show you smaller versions of tabs and groups. If you have a larger monitor, the Ribbon adjusts to show you larger versions of the tabs and groups.


http://www.lon.ir/up/uploads/1262898338.png

ادامه آموزش ها در پست بعدی+ نوشته شده در  شنبه 1388/10/26ساعت 20:17  توسط مجید عزیززاده  | 

http://www.lon.ir/up/uploads/1262898338.png

تلفن تماس:09193138658

مترجم:گوگل

موضوع :آموزش اکس قسمت دوم /learn excel


Home tab, Alignment group, and Wrap Text command


سه قسمت از روبان زبانه هستند ، گروه ها ، و فرامین.


سه مولفه اساسی به روبان وجود دارد : Callout 1 بستههای هستند هفت تن از آنها را در سطح بالا وجود دارد. هر یک از وظایف اصلی نمایندگی شما را در اکسل انجام دهد. Callout 2 زبانه تا به هر گروه از گروه های که نشان آیتم های مرتبط با هم. Callout 3 دستورات فرمان یک دکمه ، یک جعبه به اطلاعات را وارد کنید ، و یا منو.
شما چطور شده؟ را در آغاز ، با برگه اول است.
دستورات اصلی در اکسل در سربرگ اول جمع آوری شده اند ، سربرگ صفحه اصلی. دستورات در این قسمت کسانی هستند که مایکروسافت به عنوان شایع ترین هنگامی استفاده شود که مردم وظایف اولیه با شناسایی worksheets.
به عنوان مثال ، چسباندن ، برش ، کپی کنید و دستورات هستند برای اولین بار در صفحه اصلی برگه مرتب ، در گروه Clipboard. فونت های قالب بندی دستورات بعدی هستند ، در گروه قلم. متن دستورات به مرکز متن و یا چین را به سمت چپ یا راست در گروه تراز هستند ، و به دستورات درج و حذف سلولها ، سطرها ، ستونها ، و worksheets در گروه سلول است.
گروه همکاری کردن تمام دستورات شما به احتمال زیاد برای یک نوع خاص از کار نیاز دارند ، و در طول کار را که بر روی صفحه نمایش و در دسترس باقی می ماند ، به جای بودن در منوها پنهان است. این دستورات فوق حیاتی فضای کار شما قابل رویت هستند.
در اینجا نمونه ای از راحتی : اگر شما می خواهید متن در خطوط متعدد را در یک سلول نمایش داده شده ، شما به کلیک ندارد فرمان در منو ، روی زبانه در یک جعبه محاوره ای ، و سپس کلیک کنید یک گزینه در جعبه محاوره. شما فقط با کلیک بر روی
دکمه قرار دادن متن بصورت Button image در حالت تصویر را در تراز گروه ، در سربرگ صفحه اصلی. شما باید سعی کنید که در عمل.


New tabs appear when you create a chart: Design, Layout, and Format


ایجاد نمودار با کلیک روی یک دکمه را در برگه درج در گروه ها و نمودارهای. سپس زبانه ها ابزار تبدیل به نمودار در دسترس : طراحی ، چیدمان و فرمت.

Create a chart by clicking a button on the Insert tab in the Charts group. Then the Chart Tools tabs become available: Design, Layout, and Format


دستورات در روبان هستند به شما استفاده می داد. به جای نشان دادن هر فرمان همه زمان ، اکسل یدلایمخیرات 2007 را نشان می دهد برخی از دستورات که شما ممکن است از آن ، باید در پاسخ به اقدام می کنید.


به عنوان مثال ، اگر شما به یک جدول در کاربرگ خود را نداشته باشند ، دستورات را به همراه جداول کار ضروری نیست.


اما بعد از ایجاد شدن جدول ، نمودار ابزار ظاهر شود ، با سه زبانه : طراحی ، چیدمان و فرمت. در این زبانه ، شما دستورات شما نیاز دارید که با نمودار کار پیدا کنید. روبان پاسخ به اقدام کنید.


با استفاده از زبانه طراحی برای تغییر نوع نمودار و یا به حرکت نمودار مکان ؛ زبانه چیدمان را تغییر عنوان نمودار و یا عناصر دیگر نمودار و برگه فرمت برای اضافه کردن پر رنگ و یا سبک تغییر خط. وقتی نمودار را کلیک کنید خارج از منطقه چارت شما کامل است. ابزار جدول برود. آنها را به پشت ، در داخل جدول کلیک کنید. پس از ظهور زبانه.


پس نگران نباشید اگر شما تمام دستورات شما را در تمام اوقات لازم نمی بیند. اولین قدم. سپس دستورات لازم را در دست خواهد شد.

The commands on the Ribbon are the ones you use the most. Instead of showing every command all the time, Excel 2007 shows some commands when you may need them, in response to an action you take.

For example, if you don't have a chart in your worksheet, the commands to work with charts aren't necessary.

But after you create a chart, the Chart Tools appear, with three tabs: Design, Layout, and Format. On these tabs, you'll find the commands you need to work with the chart. The Ribbon responds to your action.

Use the Design tab to change the chart type or to move the chart location; the Layout tab to change chart titles or other chart elements; and the Format tab to add fill colors or to change line styles. When you complete the chart, click outside the chart area. The Chart Tools go away. To get them back, click inside the chart. Then the tabs reappear.

So don't worry if you don't see all the commands you need at all times. Take the first steps. Then the commands you need will be at hand


Sign in the lower corner of a dialog box that means more options, and a dialog box


کلیک کنید فلش Button image در پایین یک گروه برای بدست آوردن گزینه های بیشتر اگر شما به آنها نیاز دارید.
Callout 1 فلش کلیک کنید ، تصویر Button image در گروه قلم.Callout 2 فرمت سلول جعبه محاوره ای باز میشود.
وقتی به دیدن این تصویر arrow Button image (بنام کادر محاوره ای پرتاب) در پایین گوشه سمت راست در یک گروه هستند ، گزینه های بیشتر برای گروه وجود دارد. کلیک کنید ، فلش ، و شما یک پنجره محاوره ای و یا جام جهان وظیفه را ببینید.
به عنوان مثال ، در سربرگ صفحه اول ، در گروه فونت ، شما باید تمام دستورات استفاده می شود که اغلب به ایجاد تغییرات فونت : دستورات برای تغییر فونت ، تغییر اندازه ، و به قلم خودرا کلفت ، کج و یا زیرخط دار .
اگر شما می خواهید گزینه های بیشتر ، مانند بالانویس ، کلیک بر روی
Button image arrow تصویر را به حق ، فونت و شما فرمت سلول جعبه محاوره ای ، که تا به بالانویس و گزینه های دیگری در رابطه با فونت دریافت کنید.

Click the arrow Button image at the bottom of a group to get more options if you need them.

 1Click the arrow Button image in the Font group
 2The Format Cells dialog box opens

When you see this arrow Button image (called the Dialog Box Launcher) in the lower-right corner of a group, there are more options available for the group. Click the arrow, and you'll see a dialog box or a task pane.

For example, on the Home tab, in the Font group, you have all the commands that are used the most to make font changes: commands to change the font, to change the size, and to make the font bold, italic, or underlined.

If you want more options, such as superscript, click the Button image arrow to the right of Font, and you'll get the Format Cells dialog box, which has superscript and other options related to fonts.+ نوشته شده در  شنبه 1388/10/26ساعت 15:19  توسط مجید عزیززاده  | 

http://www.lon.ir/up/uploads/1262898338.png

تلفن تماس:09193138658

مترجم:گوگل

موضوع :آموزش اکسل/learn excel


The Ribbon spans the top of the window in Excel

شما مرکز کنترل جدید ، روبان.

بله ، در بسیاری از تغییر وجود دارد. قابل توجه ترین آن در بالای پنجره.
اما این تغییر خوب است. آنچه شما نیاز دارید در حال حاضر با وضوح بیشتری قابل مشاهده و در ادامه به آسانی در دسترس است. به جای داشتن 30 تا نوار ابزار و یا undisplayed ، و فرامین در منوها به خاک سپرده ، شما باید یک مرکز کنترل -- روبان ، که گرد هم می آورد و ملزومات آنها را بسیار بصری.
هنگامی که شما سعی در طراحی جدید ، شما کشف کنند که شما فرمان می دانید که چگونه از هم در راه هستند که باعث احساس برای شما گروه بندی شده.
اطلاعات بیشتر در مورد طراحی جدید ، و آماده شدن برای این که به شما با نسخه های جدید هیجان انگیز از اکسل کار کند.


+ نوشته شده در  شنبه 1388/10/26ساعت 15:16  توسط مجید عزیززاده  | 

آماده سازي کاربرگها براي چاپ قبل از چاپ بايد تنظيماتي بر روي فايل مثلاً سايز كاغذ ، حاشيه ها ، سر صفحه و پا صفحه ، طريقه چاپ و ... را تعيين كنيم. براي انجام اين تغييرات از Page Setup استفاده ميكنيم. براي فعال كردن Page Setup كافي است از منوي فايل ، Page setup را انتخاب كنيم. با انتخاب اين گزينه پنجره اي باز ميشود كه شامل Tab هاي زير است : • Tab Page : اين Tab شامل قسمتهاي زير است : 1- Orientation : در اين قسمت جهت قرار گرفتن متن در كاغذ را تعيين ميكنيم. Portrait براي چاپ عمودي يا Landscape براي چاپ افقي است. 2- Scaling : توسط اين قسمت ميتوانيم اندازه كاربرگ خروجي را بدون هر گونه تغيير بر روي نمايشگر بزرگ يا كوچك كنيم. اين قسمت شامل گزينه هاي زير است : الف- Adjust to : ميتوانيم ميزان بزرگي را بر اساس درصدي از بزرگي تعيين كنيم. حداقل اين ميزان 10 و حداكثر ان 400 ميباشد. ب- Fit to : در اين قسمت ميتوانيم تعيين كنيم كه اطلاعات ما در چند صفحه گنجانده شود. 3- Paper Size : اندازه کاغذ را ميتوان تعيين کرد. 4- Print Quality : قدرت تفکيک پذيري يا كيفيت چاپ را تعيين ميكنيم که واحد آن DPI(Dot Per Inch) است. 5- First Page Number : شماره گذاري را از صفحه مشخص شده شروع ميکند. • Tab Margins : توسط اينTab ميتوان حاشيه هاي صفحه ، سر صفحه و پا صفحه را تعيين كرد. اين Tab شامل قسمتهاي زير است : 1- Tab , Bottom , Left, Right : فاصله حاشيه هاي راست , چپ , پايين و بالا را تعيين ميکند. 2- From Edge : محل سر صفحه يا پاصفحه را تعيين ميکند ( بايد کمتر از حاشيه هاي بالا يا پايين باشد) 3- Center On Page : مرکز فعلي را به را به طور افقي يا عمودي نسبت به حاشيه ها تعيين ميکند. 4- Preview : پيش نمايش تنظيمات در اين محدوده نمايش داده ميشود. • Tab Header/ Footer: توسط اين Tab ميتوانيم سر صفحه و پا صفحه ها را وارد کنيم. يک سر صفحه در بالاي صفحه و يک پاصفحه در پايين هر صفحه چاپ خواهد شد. عموماً نام شرکتها و عنوان گزارشها به عنوان سر صفحه مورد استفاده قرار ميگيرند. شماره صفحات و ساعت و تاريخ خروجيهايي هستند که عموماً به عنوان پاصفحه مورد استفاده قرار ميگيرند. اين Tab شامل قسمتهاي زير است : 1- کادرهاي Header , Footer : در اين کادر يک سري Header ها و Footer هاي آماده و متداول مثل شماره صفحه , نام کاربرگ، نام کاربر، تاريخ و ترکيب اين موارد وجود دارد که ميتوانيم با توجه به نياز يکي از آنها را انتخاب کنيم. 2- دکمه هاي Custom Header , Custom Footer : توسط اين دکمه ها ميتواتنيم Header ها و Footer هاي شخصي ايجاد کنيم. با کليک بر روي اين دکمه ها پنجره اي باز ميشود که بايد محل استقرار پاصفحه يا سر صفحه را بوسيله ماوس انتخاب کرده ( يکي از سه قسمت Left, Center, Right). قسمت سمت چپ، چپ چين خواهد شد، محتواي قسمت مياني نسبت به ميانه قسمت تنظيم خواهد شد. و قسمت راست، راست چين خواهد شد. متن مورد نظر را در يکي از اين سه قسمت تايپ ميکنيم ( براي رفتن به خط جديد کليد Enter را بايد فشار داد). دکمه هايي که در ميانه صفحه براي قالب بندي صفحه قرار داده شده اند عبارتند از : Format Font : با فشردن اين دکمه پنجره Font باز شده و ميتوان فرمت نوشته ها را تغيير داد. Insert Page Number : براي درج شماره صفحه Insert Number Of Pages : براي درج تعداد صفحات Insert Date : براي درج تاريخ جاري Insert Time : براي درج زمان جاري Insert Book Name :براي درج نام Book Insert Sheet Name : براي درج نام کاربرگ • Tab Sheet : اين Tab شامل قسمتهاي زير است : 1- Print Area : ميتوانيم ناحيه اي از کاربرگ را براي چاپ انتخاب کنيم يا آدرس آن را تايپ کنيم. 2- Print Titles : در اين قسمت ميتوانيم يک سطر يا یک ستون را به عنوان سطر يا ستوني که ميخواهيم در تمامي صفحات به عنوان سطر یا ستون عنوان تکرار شود انتخاب کنيم. 3- Print : اين قسمت شامل گزينه هاي زير است : الف- Gridline : به طور پيش فرض خطوط شطرنجي محيط Excel در نسخه چاپي ظاهر نميشود. براي ظاهر شدن اين شبکه کافي است اين گزينه را تيک بزنيم. ب- Black and White : همه چيز را با رنگ سياه و زمينه سفيد چاپ ميکند. و رنگها بدون سايه خواهند بود. ج- Draft Quality : با انتخاب اين گزينه قدرت تفکيک پذيري کمتر شده و زمان چاپ کاهش مي يابد. د- Row And Column Heading : به طور پيش فرض عنوان سطر ها ( 1و2و3و... ) و عنوان ستونها ( A, B, C, …)در نسخه چاپي ظاهر نميشود. ولي اگر اين گزينه را تيک بزنيم اين عناوين در نسخه چاپي , چاپ ميشوند. هـ- Comments : در اين فسمت ميتوانيم نحوه چاپ توضيحات را تعيين کنيم : • None : توضيحات چاپ نميشوند. • At End Of Sheet : در انتهاي هر Sheet توضيحات چاپ ميشوند. • As Display on Sheet : در محلي که در Sheet قرار دارند چاپ ميشوند. 4- Page Order : ترتيب چاپ صفحه ها را براي کاربرگهاي چند صفحه اي انتخاب ميکیم. بازبيني پيش از چاپ بهتر است صفحات خروجي را بازبيني کرده و آنها را کنترل کنيم. براي مشاهده پيش نمايش چاپ به يکي از روشهاي زير عمل ميکنيم : روش اول : 1- انتخاب منوي File 2- انتخاب Print Preview روش دوم : استفاده از آيکون Print Preview ( ) در نوار ابزار Standard. با انتخاب Print Preview پنجره ای باز می شود که شامل گزینه های زیر است : Next : صفحه بعد را نمايش ميدهد.اين گزينه در صورتي فعال است که يا بيشتر از يک صفحه داشته باشيم يا در صفحه آخر نباشيم. Previous : صفحه قبل را نمايش ميدهد. اين گزينه در صورتي فعال است که يا بيشتر از يک صفحه داشته باشيم يا در صفحه اول نباشيم. Zoom : بزرگ نمايي صفحه را در هر قسمت که کليک کنيم داریم و همچنین مجدداً بازگشت به بزرگنمایی قبل با کليک مجدد . Print : کادر مکالمه Print را نمايش ميدهد. Set up : کادر مکالمه Page Set up را نمايش ميدهد. Margins : ويژه نمايش خطوط حاشيه صفحه ، سر صفحه و پا صفحه ميباشد. در اين حالت با Drag کردن خطوط ميتوان حاشيه را تنظيم کرد. اين تنظيم حالت دستي دارد و براي تنظيم دقيق از همان Tab: Margins در Page Setup استفاده ميکنيم. Page Break Preview : با فشردن اين دکمه فايل به تفکيک صفحات نمايش داده ميشود. در اين حالت مرز هر صفحه و اطلاعاتي که در آن صفحه قرار دارد نمايش داده ميشود. Close : پنجره Preview را بسته و ما را به کاربرگ بازميگرداند. چاپ کاربرگها براي چاپ کاربرگ به يکي از روشهاي زير عمل ميکنيم : روش اول : 1- انتخاب منوي File 2- انتخاب گزينه Print روش دوم : فشردن کليد هاي Ctrl + P روش سوم : استفاده از آيکون Print ( ) در نوار ابزار Standard اگر به يکي از دو روش اول و دوم عمل کنيم پنجره اي باز ميشود که شامل گزينه هاي زير است : 1- Print What : در اين قسمت تنظيماتي در مورد خود پرينتر انجام ميدهيم. 2- Page Range : در اين قسمت محدوده صفحاتي که ميخواهيم چاپ کنيم را مشخص ميکنيم. اين قسمت شامل دو گزينه ميباشد : الف- All : تمامي صفحات را چاپ ميکند. ب- Pages : با استفاده از اين قسمت ميتوانيم تعدادي صفحه را از بين صفحات چاپ کنيم. براي اين کار شماره صفحه شروع را مقابل From و شماره صفحه پاياني را مقابل To مينويسيم. 3- Print What : توسط اين قسمت ميتوانيم محدوده چاپ را تعيين کنيم. اين قسمت شامل سه گزينه زير ميباشد : الف- Selection اگر بخواهيم تعدادي خاص از سلول ها را چاپ کنيم سلولها را انتخاب کرده و سپس اين گزينه را انتخاب ميکنيم. ب- Active Sheet : Sheet جاري را چاپ ميکند. ج- Entire Work book : Book جاري را چاپ ميکند. 4- Copies : اين قسمت شامل گزينه هاي زير است : الف- Number Of Copies : با تايپ يک عدد مشخص ميکنيم که از هر صفحه چند کپي گرفته شود. ب- Collate : اگر اين گزينه تيک داشته باشد در هر بار چاپ ابتدا از تمامي صفحات يک نسخه پرينت ميگيرد و بعد دوباره سراغ سري بعد ميرود. يعني يک نسخه ديگر از تمامي صفحات پرينت ميگيرد تا زماني که به تعداد کپي هايي که در پنجره Copies تعيين کرده ايم پرینت گرفته شود. در صورتي که اين گزينه تيک نداشته باشد به تعداد باري که در کادر Copies تعيين کرده ايم از صفحه 1 کپي ميگيرد سپس به همان تعداد از صفحه 2 کپی ميگیرد و الي آخر . معرفی منبع - تماس با نویسنده منابع : -- راهنمای جامع پیتر نورتن برای استفاده از Office2000 -- راهنمای جامع Excel 2000 نوسنده: کتی ایونس ، مترجم : محمد حسین مهدوی
+ نوشته شده در  شنبه 1388/08/02ساعت 21:43  توسط مجید عزیززاده  | 

نمودارها براي ترسيم نمودار ، ابتدا بايد در مورد نوع نمودار تصميم گيري کرد. نوع نموداري که انتخاب ميکنيم به نوع داده هايي که بايد ارائه شوند و روش استفاده از آنها بستگي دارد. تمام نمودارها براي نشان دادن همه انواع داده ها مناسب نيستند. بعضي از آنها براي نشان دادن نحوه تغيير موارد مورد بحث در طول زمان و بعضي ديگر براي نشان دادن صفت هاي مجموعه اي از مقادير نسبت به کل مناسب ميباشند. انواع نمودار ها : 1- نمودار خطي (Line Chart) : اين نوع نموداربراي تاکيد بر روند و تغييرات مقادير در طول زمان بکار ميرود. اين نوع نمودار ابتدايي ترين نوع نمودار ميباشد. نمودار خطي در واقع فقط از يک خط تشکيل شده است که نقطه هاي ايجاد شده بر اساس اطلاعات موجود بر روي محور هاي X , Y را به يکديگر متصل ميکند. 2- نمودار ستوني ( Column Chart ) : مشابه نمودار نواري است . اين نمودار براي تاکيد روي اختلاف بين اقلام استفاده ميشود. اگر بخواهيم عنصري را با عنصر ديگر مقايسه کنيم از اين نمودار استفاده ميکنيم. 3- نمودار مسطح يا دايره اي ( Pie Chart ) : اين نمودار براي نشان دادن نسبت بين اجزاء و يک کل بکار ميرود . اين نمودار ميتواند از يک سري داده هاي منفرد تشکيل شده باشد که نقطه هاي داده هاي آن حداکثر ميتوانند 7 نقطه باشند. اگر چه برنامه ميتواند با مقدار بيشتري از نقطه ها نيز کار کند اما برشهاي بسيار نازک موجب ميشود که خواندن نمودار مشکل شود. 4- نمودار پراکنده توزيعي ( Scatter Chart ) : اين نمودار شبيه نمودار خطي است. از اين نمودار براي تاکيد بر اختلاف بين دو سري از مقادير استفاده ميشود. در اين نمودار برخلاف نمودار خطي ، داده هايي که بر روي محور X قرار ميگيرند ديگر نميتوانند نشان دهنده نقطه هاي مربوط به داده هاي مختلف باشند بلکه محور X بايد در واقع نشان دهنده تغييرات يکنواخت يک نوع داده منفرد باشد. 5- نمودار ميله اي يا نواري ( Bar Chart) : از اين نوع براي مقايسه مقادير در مقطعي از زمان استفاده ميشود. اين نمودار مانند نمودار ستوني است که ستونهاي آن بجاي محور X نسبت به محور Y ترسيم شده اند. يعني مانند ستوني است که در جهت Land scope چاپ شده باشد. 6- نمودار راداري ( Radar Chart) : نوعي از نمودار خطي است. با اين تفاوت که نمودار مزبور بجاي اينکه نسبت به محور ترسيم شود، نسبت به يک نقطه مرکزي ترسيم ميشود. يعني خط افقي در نمودار خطي ، در نمودار راداري بصورت دايره نشان داده ميشود. 7- نمودار حبابي ( Bubble Chart) : مانند نمودار پراکندگي است و بصورت ترسيم تغييرات مداوم داده هاي محور هاي X, Y نسبت به يکديگر ميباشد. در نمودار هاي حبابي بر خلاف نمودار پراکندگي ميتوان به ازاي هر نقطه از محور ، بخشهاي مختلفي از داده ها را مورد استفاده قرار داد. 8- نمودار هاي انباشته (Stack Chart) : براي نشان دادن اثر عنصر هاي داده هاي متعدد بر روي يک عنصر گرافيکي منفرد مورد استفاده قرار ميگيرد. اصطلاحات نمودارها : 1- Gird Line : خطوطي هستند که در امتداد مقادير محور X , Y ظاهر ميشوند. اين خطوط در تعيين مقدار دقيق يک نقطه به ما کمک ميکنند. 2- Tick : خطوط کوتاهي هستند که با محور متقاطع بوده و قسمتهايي از يک مقياس سري با گروه را جدا ميکنند. 3- Chart Title : متن بکار برده شده براي شناسايي عنوان نمودار ميباشد. 4- Axis : به محور ها در نمودار ها گفته ميشود. 5- Legend : هر نمودار داراي راهنمايي است كه نشان دهنده اين است كه هر رنگ مربوط به كدام سري است. روشهاي ايجاد نمودار : روش اول : 1- انتخاب منوي Insert 2- انتخاب گزينه Chart روش دوم : 1- انتخاب آيکون Chart Wizard ( ) نکته در زمان ايجاد نمودار با کليک بر روي دکمه Next به صفحات بعدي ميرويم و کليک بر روي دکمه Back باعث برگشت به صفحه قبلي ميشود و با کليک بر روي Finish کادر نمودار ها بسته ميشود. نکته ميتوانيم اطلاعاتي را كه ميخواهيم بر اساس آن نمودار رسم كنيم ابتدا انتخاب كنيم بعد به يكي از دو روش بالا عمل كنيم. ميتوانيم هم در حين كار انتخاب را انجام دهيم. با انجام يکي از دو راه بالا پنجرهاي زير به ترتيب باز ميشود : • پنجره Chart Type : اين پنجره شامل دو Tab زير ميباشد : 1- Standard Type : که شامل قسمتهاي زير است : الف- Chart Type : که در اين قسمت نوع اصلي نمودار را انتخاب ميکنيم. ب- Chart Sub-Type : در اين قسمت نوع فرعي نمودار را مشخص ميکنيم. ج- Press and Hold to View Sample : در اين قسمت پيش نمايشي از نمودار با اطلاعاتي که خودمان داده ايم نشان ميدهد. براي اين کار کافي است روي اين دکمه Click کرده و نگه داريم. 2- Custom Type : در اين قسمت ميتوان از نمودارهاي سفارشي استفاده کرد يا يك نوع نمودار ايجاد كرد. • پنجره Chart Source Data : اين پنجره شامل دو Tab زير ميباشد : 1- Data Range : که شامل قسمتهاي زير است : الف- Data Range : در اين قسمت آدرس داده هايي را که قرار است نمودار براي آنها کشيده شود، ميتوان تغيير داد همچنين ميتوانيم آدرس را با كليك بر روي Collapse Dialog و با Drag كردن وارد كنيم. و يا ميتوانيم با استفاده از فرمت زير آدرس را تايپ كنيم. شماره سطر پايان $ نام ستون پايان$ شماره سطر شروع$ نام ستون شروع$! نام Sheet = ب- Series in : اين قسمت جهت نمايش داده ها را مشخص ميکند. يعني کدام يک از اين دو برچسب از داده ها در پايين نمودار قرار خواهد گرفت. اگر Row را انتخاب كنيم سطر ها به عنوان سري و اگر Column را انتخاب كنيم ستونها به عنوان سري قرار ميگيرند. 2- Series : که شامل قسمتهاي زير است : الف- Series : در اين قسمت نام سري هاي موجود نوشته شده است. ب- Name : توسط اين قسمت ميتوانيم نام سري را عوض کنيم. ج- Value : در اين قسمت ميتوانيم آدرس مقادير هر سري را مشخص كنيم. همچنين ميتوانيم مقادير را تايپ كنيم. براي تايپ مقادير بايد مقدار سري را در علامت { } وارد كنيم. ( كار در كارگاه 11 تمرين 18 ، 19 ، 20 و 21 ) (اين تمرينات را در پايان مبحث انجام دهيد. ) د- Category(x) Axis labels : در اين قسمت ميتوان آدرس خانه هايي را داد که محتواي آنها بر روي محور X نوشته ميشوند. ه- دکمه Add : يک سري جديد ايجاد ميکند. و- دکمه Remove : بر روي نام هر سري در قسمت Series کليک کنيم و سپس اين دکمه را بزنيم ، سري حذف ميشود. • پنجره Chart Option : اين پنجره شامل 6 Tab زير است : 1- Titles : اين قسمت شامل موارد زير است : الف- Chart Title : در اين قسمت عنوان نمودار را مينويسيم. ب- Category(x) Axis labels : در اين قسمت عنوان محور X را مينويسيم. ج- Value (Y) Axis : در اين قسمت عنوان محور Y را مينويسيم. 2- Axes : اين قسمت شامل گزينه هاي زير است : الف- Category(x) Axis اگر در کنار اين کادر تيک خورده باشد ، مقادير روي محور X نشان داده ميشوند و اگر تيک نخورده باشد نشان داده نميشوند. ب- Value (Y) Axis اگر در کنار اين کادر تيک خورده باشد، مقادير روي محور Y نشان داده ميشوند در غير اين صورت نمايش داده نميشوند. 3- Grid Line : که اين Tab شامل قسمتهاي زير است : الف- Category(x) Axis که خود شامل دو قسمت است : - Major Gridline : اگر اين قيمت تيک خورده باشد ، خطوط شبکه رسم ميشوند ( تمامي خطوط رسم نميشوند) - Minor Gridline : اگر اين قسمت تيک خورده باشد خطوط ديگري بين خطوط بالا رسم ميشوند. اين دو قسمت براي خطوط شبکه موازي محور Y ها هستند. ب- Value (Y) Axis : که شامل دو قسمت زير است : - Major Gridline : خطوط شبکه را به موازات محور X رسم ميکند. - Minor Gridline : خطوط ديگري را به موازات محور X بين خطوط بالا رسم ميکند. 4- Legend : اين Tab شامل قسمتهاي زير است : الف- Show Legend : اگر اين گزينه تيک خورده باشد راهنما نمايش داده ميشود. ب- Placement : مکان راهنما را نشان ميدهد. Bottom : پايين ، Corner : گوشه بالا سمت راست، Top : بالا، Right : سمت راست، Left : سمت چپ 5- Data Label : شامل قسمتهاي زير است : الف- None : هيچ مقداري را بر روي ستونها نمايش نميدهد. ب- Show Value : مقدار هر سري رابر روي ستون آن نشان ميدهد. ج- Show Label : برچسب هر سري را روي آن نشان ميدهد. د- Legend Key Next to Label : اگر يکي از حالتهاي ب و ج را انتخاب ميکنيم. اين گزينه فعال شده و در کنار هر مقدار رنگ سري نمايش داده ميدهد. 6- Data Table : شامل قسمتهاي زير است : الف- Show Data Table : اگر اين گزينه فعال شود ، جدولي مشابه آنچه که ما ، در Sheet کشيده ايم در زير نمودار ظاهر ميشود. ب- Show Legend Keys : اگر گزينه الف فعال باشد ، اين گزينه نيز فعال ميشود. و اگر در کادر آن تيک بزنيم، رنگ هر سري را در کنار اطلاعات آن سري در جدول نشان ميدهد. نکته بايد توجه داشته باشيم كه كه با توجه به نوع نمودار گزينه هاي موجود در اين پنجره ميتوانند متفاوت باشند. • پنجره Chart Location : الف- As New Sheet : اين گزينه نمودار را در يک Sheet جديد با اسم دلخواه ( اسم پيش فرض Chart 1 است) ايجاد ميکند. نموداري که در اين حالت ايجاد ميشود، قابل جابجا شدن و تغيير سايز نيست ولي هر گونه تغييرات بر روي اطلاعات اصلي بر روي نمودار تاثير دارد. ب- As Object in : اين گزينه نمودار را در هر Sheet که ما انتخاب ميکنيم ، ( از Sheet هاي موجود ) رسم ميکند و قابل جابجا کردن و تغيير سايز نيز ميباشد. تغيير بر روي نمودار ايجاد شده : براي تغيير نمودار ايجاد شده بايد ابتدا نمودار را انتخاب کرد. سپس مجدداً دکمه Chart Wizard راکليک کرد. يا از روي Toolbar ، Chart که باز ميشود، تغييرات را اعمال کرد. نوار ابزار Chart اين نوار ابزار را ميتوانيم در صورتي که فعال نبود با Right Click بر روي نوار ابزار ها و انتخاب گزينه Chart فعال کنيم اين نوار ابزار داراي آيکونهاي زير است : Chart Object : در اين قسمت ميتوانيم قسمتي از نمودار را كه ميخواهيم بر روي آن تغيير دهيم انتخاب كنيم. با انتخاب هر گزينه قسمت مربوط به آن روي نمودار انتخاب ميشود. Format : با توجه به اينكه در Chart Object چه انتخاب شده باشد اين آيكون پنجره Properties آن را باز ميكند. نکته با Double كليك كردن بر روي هر موضوع از نمودار نيز پنجره Properties آن باز ميشود. Chart Type : در اين قسمت ميتوانيم نوع نمودار انتخاب شده را تغيير دهيم. legend : توسط اين آيکون کادر راهنما را ظاهر يا پنهان ميکنيم. Data Table : توسط اين آيکون ميتوانيم جداول داده ها را فعال يا غير فعال کنيم. By Rows :با انتخاب اين آيكون سطر ها به عنوان سري انتخاب ميشوند. By Column : با انتخاب اين آيكون ستونها به عنوان سري انتخاب ميشوند. Angle Text up : جهت متن نمودار را تغيير ميدهد. يعني متن از بالا به پايين ، کج نوشته ميشود. به شرطي اين آيكون فعال است كه قسمتهاي متني نمودار انتخاب شده باشد. Angle Text down : متن نمودار را تغيير جهت ميدهد. يعني متن از پايين به بالا و کج نوشته ميشود. به شرطي اين آيكون فعال است كه قسمتهاي متني نمودار انتخاب شده باشد. تغيير اندازه : 1- روي نمودار کليک ميکنيم تا انتخاب شود. 2- روي يکي از مربع هاي سياه اطراف نمودار کليک ميکنيم. 3- مربع را تا زماني که به اندازه دلخواه تغيير اندازه دهد Drag ميکنيم. انتقال نمودار : 1- روي نمودار کليک ميکنيم. 2- نمودار را به محل مورد نظر Drag ميکنيم.
+ نوشته شده در  شنبه 1388/08/02ساعت 21:42  توسط مجید عزیززاده  | 

مرتب كردن ليست ها ما ميتوانيم ليست موجود را بر اساس هر يك از ستونهاي آن به صورت صعودي يا نزولي مرتب كنيم. براي اين كار كافي است به يكي از دو روش زير عمل كنيم : روش اول : 1- يك سلول از ستوني را كه ميخواهيم ليست بر اساس آن مرتب شود انتخاب ميكنيم. 2- براي مرتب سازي صعودي از آيكون Sort Ascending ( ) و براي مرتب سازي نزولي از آيكون Sort Descending ( ) در نوار ابزار Standard استفاده ميكنيم. نکته بايد توجه داشته باشيم كه در اين حالت نبايد يك ستون انتخاب شود بلكه فقط يك سلول از ستوني كه ميخواهيم بر اساس آن ليست مرتب شود را انتخاب ميكنيم. روش دوم : 1- كل جدول يا يك سلول از جدول را انتخاب ميكنيم. 2- منوي Data را انتخاب ميكنيم. 3- گزينه Sort را انتخاب ميكنيم. 4- پنجره اي باز ميشود كه بايد قسمتهاي زير را با توجه به نياز در آن پر كنيم : الف- Sort By : در اين كادر ستوني را كه ميخواهيم ليست بر اساس آن مرتب شود ، انتخاب ميكنيم. ب- Then By : در اين كادر ستوني را تعيين ميكنيم كه اگر اطلاعات ستوني که در کادر اول مشخص شده براي مرتب سازي مانند هم بود ليست بر اساس اين ستون مرتب شود. ج- Ascending : با انتخاب اين گزينه ليست به صورت صعودي مرتب ميشود. د- Descending : با انتخاب اين گزينه ليست به صورت نزولي مرتب ميشود. هـ- My List Has : در اين قسمت دو گزينه Header Row ، و No Header Row وجود دارد. اگر Header Row انتخاب شده باشد هنگام باز شدن پنجره Sort كل ليست به غير از سطر اول كه سطر عنوان است انتخاب ميشود و در كادر هاي Sort By , Then By عناوين قرار ميگيرند. ولي اگر No Header Row را انتخاب كنيم هنگام باز شدن پنجره Sort كل جدول حتي سطر اول كه سطر عنوان است انتخاب ميشود و در كادر هاي Sort by , Then By بجاي عناوين, نام ستونها قرار ميگيرند. در حقيقت در اين حالت عناوين جزء اطلاعات در نظر گرفته شده و در مرتب سازي شركت داده ميشوند. درج انواع اشياء در Excel ميتوانيم تصاوير ، چارتهاي سازماني و ... را اضافه كنيم. براي اين كار از منوي Insert ، Picture را انتخاب ميكنيم. زير منويي ظاهر ميشود كه شامل گزينه هاي زير است : 1- Clip Art : ميتوانيم از تصاوير موجود درClip Art ، Office استفاده كنيم. با انتخاب اين گزينه پنجره اي باز ميشود كه شامل دسته هاي مختلف تصاوير است. مثلاً اگر دسته Animals را انتخاب كنيم ، تصوير كارتوني چند حيوان نمايش داده ميشود. براي اضافه كردن تصوير بر روي صفحه ، بر روي تصوير كليك كرده تا منوي آن ظاهر شود. سپس آيكون Insert Clip ( اولين آيكون ) را انتخاب ميكنيم. 2- Form File : با استفاده از اين گزينه ميتوانيم هر تصوير دلخواه را از روي هارد كامپيوتر يا CD يا Floppy بر روي صفحه اضافه كنيم. 3- Auto Shape : با انتخاب اين گزينه نوار ابزاري ظاهر ميشود كه گزينه هاي آن مشابه همان Auto Shape نوار ابزار Drawing است. 4- Organization Chart : با استفاده از اين گزينه ميتوانيم چارت سازماني رسم كنيم. 5- Word Art : با استفاده از اين گزينه ميتوانيم كلمات را با فرمتهاي زيبا و خاص بنويسيم. اين گزينه كار همان Word Art موجود در نوار ابزار Drawing را انجام ميدهد. 6- From Scanner or Camera : با استفاده از اين گزينه ميتوانيم تصاوير را مستقيماً از دوربين يا اسكنر بگيريم. انتخاب اشکال : براي انتخاب اشکال کافي است روي آنها کليک کنيم. جابجا کردن اشکال : براي جابجا کردن يک شکل ابتدا آنرا انتخاب کرده سپس بر روي شکل ميرويم تا مکان نما به صورت ( )در آيد. سپس شکل را در جهت مود نظر Drag ميکنيم. تغيير سايز شکل : ابتدا شکل را انتخاب کرده سپس بر روي يکي از 8 لنگري (مربع کوچک) که دور تا دور شکل ظاهر ميشود ميرويم. تا مکان نما به صورت ( ) در آيد. سپس در جهت مورد نظر Drag ميکنيم. نکته اگر بر روي لنگر هاي چهار گوشه برويم , شکل هم در جهت افقي و هم در جهت عمودي تغيير سايز ميدهد. ولي اگر بر روي لنگر هاي وسط اضلاع برويم شکل يا در جهت افقي يا در جهت عمودي , بسته به انتخاب ضلع بزرگ يا کوچک ميشود. نوار ابزار Drawing براي ترسيم يک سري از اشکال خاص ميتوانيم از نوار ابزار Drawing استفاده کنيم. اين نوار ابزار شامل آيکونهاي زير است : Free Rotate : از اين آيکون براي چرخاندن شکل استفاده ميشود. با کليک روي اين آيکون ، بر روي شکل علائمي به صورت دايره هاي سبز رنگ ظاهر ميشود. مکان نماي ماوس را بر روي اين دايره ها ميبريم تا مکان نما به شکل دايره در آيد سپس شکل را در جهت مورد نظر Drag ميکنيم. تا شکل تغيير زاويه دهد. نکته براي فعال شدن اين آيکون بايد يک شکل رسم شده باشد و انرا انتخاب کردن باشيم. Auto Shape : اين آيکون شامل قسمتهاي زير است : Line : براي کشيدن خط صاف , فلش , فلش دو سر , خط منحني , خط منحني و خط شکسته , خط آزاد Connector : براي کشيدن انواع اتصال دهنده ها Basic Shapes : براي کشيدن اشکال مختلف Block Arrows : براي ترسيم انواع جهت نما ها Flow chart : براي رسم قسمتهاي مختلف يک فلوچارت Stars and Banners : براي رسم شکلهاي مختلف Callouts : براي کشيدن اشکالي که ميتوان داخل آنها متن نوشت . براي کشيدن اشکال اين قسمت از Drag استفاده ميکنيم. Line : توسط اين آيکون ميتوانيم خط رسم کنيم. کافي است در يک نقطه کليک کرده که اين، نقطه شروع خط ميشود ، سپس به طرف انتهاي خط Drag ميکنيم. Arrow : توسط اين آيکون ميتوانيم فلش رسم کنيم که مانند رسم خط ميباشد. Rectangle : توسط اين آيکون ميتوانيم مربع يا مستطيل رسم کنيم براي اين کار روي يک نقطه کليک کرده و Drag ميکنيم تا مربع يا مستطيل مورد نظر را بکشيم. ( اگر در حين رسم کليد Shift را پايين نگه داريم ، مربع رسم ميشود. ) Oval : توسط اين آيکون ميتوانيم بيضي يا دايره رسم کنيم. براي اين کار روي يک نقطه کليک کرده و Drag ميکنيم. ( اگر در حين رسم دکمه Shift را نگه داريم دايره ترسيم ميشود. ) Text box : توسط اين آيکون ميتوانيم Text Box يا کادر متن ايجاد کنيم. از اين آيکون براي نوشتن روي تصاوير يا اشکالي که نميتوانيم داخل آنها بنويسيم استفاده ميشود. Insert word Art : توسط اين آيکون ميتوانيم متن گرافيکي زيبا ايجاد کنيم. کافي است در کادر باز شده نوع خط و سايز آن را تعيين کنيم سپس متن را تايپ کنيم و OK کنيم. Insert Clip Art : با فشردن اين آيکون پنجره Word art باز ميشود. Fill Color : توسط اين آيکون ميتوانيم داخل موضوع را رنگ کنيم. Line Color : توسط اين آيکون ميتوانيم کادر دور موضوعات را تغيير رنگ دهيم. Font Color : توسط اين آيکون ميتوانيم رنگ متن را تغيير دهيم. Line Style :توسط اين آيکون ميتوانيم ضخامت خطوط ترسيمي را تعيين کنيم. ( همچنين فلش ها يا خطوط دور مربع ها و ...) Dash style: توسط اين آيکون ميتوانيم نوع خطوط را تعيين کنيم. Arrow Style : توسط اين آيکون ميتوانيم نوع فلش ها را تعيين کنيم. Shadow Style : توسط اين آيکون ميتوانيم به اشکال سايه بدهيم. tree - D style: توسط اين آيکون ميتوانيم به اشکال حجم دهيم و آنها را سه بعدي کنيم. نکته با Double Click بر روي هر موضوع ميتوانيم در پنجره Format که Word art پس از انتخاب اين گزينه پنجره اي با نام Word art gallery باز ميشود که مدلي که ميخواهيم متن به آن مدل نوشته شود انتخاب ميکنيم. سپس OK ميکنيم. پنجره اي به اسم Edit Word art text باز ميشود که متن را در کادر text آن نوشته و در کادر Font ، فونت نوشته و در کادر سايز ، سايز آنرا تعيين ميکنيم و سپس OK ميکنيم. متن بر روي صفحه ظاهر ميشود. نوار ابزار Word Art : با انتخاب متني که بوسيله Word art نوشته شده نوار ابزاري ظاهر ميشود که شامل ايکونهاي زير است : Insert word art : يک Word Art ديگر ميتوانيم ايجاد کنيم. Edit text : با انتخاب اين آيکون پنجره Edit Word Art text ظاهر ميشود . تا بتوانيم متن نوشته شده يا سايز و فونت آنرا ويرايش کنيم. Word art Gallery : توسط اين گزينه ميتوانيم طرح Word Art را عوض کنيم. Format Word Art : ميتوانيم تغييراتي بر روي متن اجاد کنيم مانند رنگ و ضخامت خط دور نوشته , رنگ نوشته , سايز نوشته و ... Word Art Shape : طرز نوشتن متن را عوض ميکنيم. Word Art Same Letter Heights : کشيدگي کليه حروف را اندازه هم ميکند. Word Art Vertical Text : جهت نوشتن متن را عوض ميکند. Word Art Alignment : متن را تراز ميکند. Word Art Character Spacing : فاصله بين حروف را کم و زياد ميکند .
+ نوشته شده در  شنبه 1388/08/02ساعت 21:41  توسط مجید عزیززاده  | 

آدرس دهي مطلق فرض كنيد ميخواهيم حقوق افراد يك اداره را حساب كنيم. حقوق با استفاده از فرمول زير حساب ميشود : حقوق پايه * 7% - حقوق پايه = حقوق حقوق پايه را در ستون B مينويسيم. براي محاسبه حقوق ميتوانيم در سلول C1 فرمول B1-B1*7% را بنويسيم و براي تمام افراد Auto fill كنيم. در اين حالت در حقيقت از آدرس دهي نسبي استفاده كرده ايم. ولي فرض كنيد كه درصد ماليات عوض شده و 10% شود. حالا بايد دوباره فرمول جديدي در سلول C1 نوشته و مجدد Auto fill كنيم. براي اينكه نخواهيم در هر بار عوض شدن درصد ماليات فرمول را عوض كنيم ميتوانيم درصد ماليات را در سلول جدا نوشته و از آدرس آن در فرمول استفاده كنيم. پس مثلاً در سلول A1 عدد 7% را مينويسيم و در سلول C1 فرمول B1-B1*A1 را مينويسيم حال Auto fill ميكنيم. ولي ميبينيم كه براي بقيه سلولها جواب همان حقوق پايه ميشود. چرا؟ چون با آدرس دهي نسبي ميخواهد عمل كند و چون در سلول C1 فرمول B1-B1*A1 بوده ، براي C2 فرمول B2-B2*A2 ميشود كه مقدار A2 صفر است. پس جواب همان مقدار حقوق پايه ميشود. براي رفع اين مشكل بايد سلول A1 ثابت شود. يعني در تمام فرمولها A1 در ستون حقوق پايه ضرب شود. در اين حالت از آدرس دهي مطلق استفاده ميكنيم. براي ثابت كردن سطر يا ستون در كنار حرف ستون يا عدد سطر علامت $ ميگذاريم. اگر بخواهيم سلول را ثابت كنيم در كنار حرف ستون و عدد سطر هر دو علامت $ ميگذاريم. يعني در سلول C1 مينويسيم : B1-B1*$A$1 قالب بندي خانه ها در Excel در Excel اين توانايي را داريم که قالب بندي يا فرمت يک سلول را تغيير داده و فرمت آن سلول را مثلاً تاريخ يا درصد يا زمان يا متن يا .... کنيم. همچنين ميتوانيم دور سلول كادر بياندازيم يا رنگ زمينه آنرا عوض كنيم. براي قالب بندي خانه ها در Excel مراحل زير را طي ميکنيم : روش اول : 1- انتخاب منوي Format 2- انتخاب گزينه Cells روش دوم : بر روي خانه هاي مورد نظرکليک راست کرده و گزينه Format Cells را انتخاب ميکنيم. با اجراي يکي ازسه روش بالا پنجره اي باز ميشود که داراي Tab هاي زير است : روش سوم : فشردن کليدهاي ctrl +1 الف - Number : توسط اين Tab ميتوانيم نوع اطلاعات ورودي را تعيين کنيم. اين Tab شامل گزينه هاي زير ميباشد : - Sample : هر فرمتي را که انتخاب کنيم، بر روي محتواي سلول انتخابي نمايش ميدهد. - Category : در اين قسمت نوع داده را مشخص ميکنيم که شامل انواع زير ميباشد : 1- General : اين گزينه عددها را به صورت رشته اي از رقمهاي متوالي و بدون هر گونه قالب بندي نشان ميدهد. و اگر عددي در سلول جا نشودآنرا به صورت نمايي نشان ميدهد. 2- Number : مقادير را بصورت رشته اي از رقمهاي متوالي نشان ميدهد. در اين حالت اگر عدد در سلول نگنجد سلول بزرگتر ميشود. همچنين در اين قسمت ميتوانيم تنظيمات زير را انجام دهيم : - Decimal Places : در اين قسمت ميتوانيم تعداد ارقام بعد از اعشار را تعيين کنيم. - Negative Number : در اين حالت ميتوانيم مشخص کنيم که عدد منفي به همان صورت نشان داده شود يا به رنگ قرمز يا سياه با علامت منفي نشان داده شود. يا به رنگ قرمز بدون علامت منفي نشان داده شود. ( توجه داشته باشيد كه اين گزينه فقط روي اعداد منفي عمل ميكند. ) - Use 1000 Separator : اگر در کنار بگذاريم اعداد را سه رقم ، سه رقم از سمت راست اين گزينه ميگذارد. 3- Currency : مقادير را همراه با سمبلجدا کرده و علامت (، ) پول رايج نشان ميدهد. در اين حالت ميتوان تنظيمات زير را انجام داد : - Symbol : نوع واحد پول را مشخص ميکنيد. در اين قسمت واحد پول کشورهاي مختلف نمايش داده شده و ميتوانيم واحد دلخواه خود را انتخاب کنيم. - Negative Number : اعداد منفي چطور نمايش داده شوند. 4- Accounting : مانند حالت Currency است . اين قالب بندي ، قالب بندي حسابداري ميباشد و علامت پولي در منتهاالهيه سمت چپ آن نوشته ميشود. 5- Date : تاريخ را با قالب بندي خاص تاريخ نشان ميدهد. و ما ميتوانيم انواع قالب بندي هاي تاريخ را ديده و انتخاب کنيم. مثلاً مدلي را انتخاب کنيم که فقط روز و ماه را نشان دهد. و يا مدلي را انتخاب کنيم که روز را به عدد و ماه را به حروف نشان دهد. 6- Time : زمان را با قالب بندي هاي خاص زمان نشان ميدهد. انواع قالب زماني در اين قسمت وجود دارند. ما ميتوانيم مدلي را انتخاب کنيم که ساعت را از 1 تا 12 با برچسب صبح و بعد از ظهر نمايش دهد و يا مدلي را انتخاب کنيم که ساعت را از 1 تا 24 نمايش دهد. و يا .... 7- Percentage : عددها را همراه با علامت درصد نشان ميدهد. نکته در تمام قالب بندي ها بجز Percentage فرقي نميکند که ابتدا اطلاعات را در سلول وارد کنيم يا اول قالب بندي را تنظيم کنيم. ولي در حالت Percentage اگر ابتدا عدد را نوشته و سپس فرمت را Percentage کنيم ، عدد را در 100 ضرب ميکند. ولي اگر ابتدا فرمت را Percentage کنيم، و بعد عدد را بنويسيم، تغييري در عدد نميدهد. 8- Fraction : مقادير را بصورت عدد صحيح نشان ميدهد که بدنبال آن نزديک ترين کسر به مقدار واقعي ظاهر ميشود. براي نوشتن يک عدد مخلوط کافي است ابتدا قسمت صحيح را نوشته سپس يک فاصله بدهيم و بعد صورت کسر را نوشته و بعد علامت (/) را بگذاريم و بعد مخرج کسر را بنويسيم. اگر عدد 6 5/10 را بنويسيم، پس از Enter کردن مقدار سلول 6 1/2 ميشود. اگر بخواهيم همان مقدار اوليه باقي بماند، کافي است، در قسمت Fraction مقدار 3/10 را انتخاب کنيم. در اين حالت نگاه ميکند ببيند مخرج اصلي بايد درچند ضرب شود تا مخرج انتخابي شود سپس صورت را هم در همان عدد ضرب ميکند. 9- Scientific : مقادير را با قالب بندي علمي نشان ميدهد. 10- Text : مقادير را به همان صورتي که وارد شده اند نشان ميدهد. اگر فرمولي را به صورت متن قالب بندي کرده باشيم، Excel آن را به صورت متن نشان ميدهد و مقادير آنرا محاسبه نميکند. (کاردرکارگاه 7 تمرين 8 تا 13 ) 11- Special : مقادير را با استفاده از قواعد قالب بندي خاص ( مانند كد پستي ، کد پستي به اضافه چهار رقم، يا شماره تلفن، شماره تامين اجتماعي) نشان ميدهد. مثلاً اگر در يک سلول يک شماره تلفن ( در حالت 10 رقمي) تايپ کنيم ، با انتخاب اين فرمت به صورت قالب بندي تلفن در مي آيد. مثلاً اگر شماره IT (3116681184) را وارد ميکنيم، به فرمت تلفن در آمده (1184-668 (311) ) و مي فهميم که 311 کد شهرستان ، 668 کد محله و 1184 شماره تلفن IT ميباشد. 12- Custom : براي ايجاد يک قالب بندي جديد از اين گزينه استفاده ميکنيم كه خارج از بحث ما ميباشد. ب- Alignment : توسط اين Tab ميتوانيم جهت قرار گرفتن اطلاعات در سلول را تعيين کنيم. اين Tab شامل قسمتهاي زير است : 1- Horizontal : محل قرار گرفتن افقي متن را تعيين ميکند. اين قسمت شامل گزينه هاي زير است : • General : هم ترازي پيش فرض • Left : هم ترازي داده ها را به سمت چپ ( استفاده براي ارقام) • Center : هم ترازي داده ها در مرکز • Right : هم ترازي داده ها به سمت راست ( براي متون ) • Fill : تمام سلول را با متني که در آن نوشته شده است ، پر ميکند. • Justify : يک تراز مناسب براي سلول در نظر ميگيرد . معمولاً براي زماني است که اطلاعات در سلول نگنجد. • Center Across Selection : وسط متن را در وسط سلولهاي انتخابي ميگذارد. 2- Vertical : محل قرار گرفتن اطلاعات را بطور عمودي تنظيم ميکند. اين گزينه شامل قسمتهاي زير است : • Bottom : هم ترازي داده ها در پايين سلول • Top : هم ترازي داده ها در بالاي سلول • Center : هم ترازي داده ها در وسط يا مرکز سلول • Justify : داده ها در داخل سلول هم تراز ميشوند. ( بدين معني که داده ها در داخل سلول بصورت مساوي جاسازي ميشوند. مانند متون موجود در روزنامه ها ) 3- Orientation : شامل قسمتهاي زير است : • زاويه متن را نسبت به افق بوسيله ماوس ميتوان تعيين کرد. • Degrees : زاويه متن را نسبت به افق بوسيله تايپ زاويه يا با كليد هاي Increase و Decrease تعيين كرد. 4- Text Control : شامل قسمتهاي زير است : • Wrap Text : اگر اندازه متن بيشتر از سلول باشد توسط اين گزينه ميتوان آنرا شکست. در نتيجه ارتفاع سطر افزايش مي يابد. • Shrink to Fit : اگر اندازه متن از سلول بيشتر باشد با انتخاب اين گزينه متن به اندازه اي کوچک مي شود که در داخل سلول بگنجد. • Merge Cells : اگر اندازه متن از سلول بيشتر باشد ميتوان سلولهايي را که متن اشغال کرده را انتخاب نمود و سپس در کنار اين گزينه تيک زد. اين عمل باعث ميشود که اين سلول ها بهم پيوسته و يک سلول شوند. ج- Font : توسط اين قسمت ميتوان نوع خط ، اندازه، رنگ و ... خطوط را تعيين نمود. اين Tab شامل گزينه هاي زير است : 1- Font : در اين قسمت نوع خط را تعيين ميکنيم. 2- Font Style : در اين قسمت ميتوانيم تعيين کنيم که خط کج ( Italic) يا تو پر(Bold) يا کج و تو پر (Bold Italic) و يا معمولي (Regular) باشد. 3- Size: در اين قسمت سايز قلم را تعيين ميکنيم. 4- Underline: در اين قسمت ميتوانيم تعيين کنيم که زير متن خط کشيده شود يا نه. و نوع خط را تعيين ميکنيم. • None : خط نميکشد. • Single : خط تکي زير متن ميکشد. • Double : دو خطي زير متن ميکشد. • Single Accounting : تک خط زير کشيده ترين حرف کشيده ميشود.( يعني تمام حروف بالاي خط نوشته ميشوند.) • Double Accounting : دو خطي زير تمام حروف و زير کشيده ترين حرف کشيده ميشود. 5- Color : در اين قسمت رنگ خطوط را متن را تعيين ميکنيم. 6- Effect : شامل قسمتهاي زير است : • Strike Through : بر روي متن خط ميکشد. • Super Script : براي بالا نويسي استفاده ميشود. اگر بخواهيم A2 بنويسيم کافي است A2 را نوشته . سپس 2 را انتخاب کنيم و اين گزينه را فعال کنيم. • Sub Script : براي زير نويسي استفاده ميشود. 7- Preview : پيش نمايشي از انتخابات را نشان ميدهد. د- Border : توسط اين Tab ميتوانيم حاشيه بندي انجام دهيم. که شامل قسمتهاي زير است : 1- Style : در اين قسمت نوع خط حاشيه را مشخص ميکنيم. 2- Color : در اين قسمت رنگ حاشيه را مشخص ميکنيم. 3- Presets : در اين قسمت محل خطوط را مشخص ميکنيم. • None : حاشيه نميگدارد. • Outline : دور سلولها حاشيه ميگذارد. • Inside : داخل سلولهاي انتخابي را حاشيه ميگذارد. 4- Border : در اين قسمت ميتوانيم تعيين کنيم که کدام قسمت از سلول حاشيه داشته باشد. نيز ميتوانيم تعيين کنيم که فقط سمت چپ سلول خط بيفتد و يا فقط بالا و يا پايين سلول حاشيه داشته باشد. نکته براي انداختن حاشيه ابتدا رنگ و نوع خط را تعيين ميکنيم و سپس بر روي Icon هاي مورد نياز براي افتادن حاشيه Click ميکنيم. هـ - Patterns : در اين قسمت ميتوانيم رنگ زمينه را تعيين کنيم. که شامل گزينه هاي زير است : • Color : در اين قسمت رنگ مورد نظر را انتخاب ميکنيم. • Pattern : در اين قسمت ميتوانيم از الگوها ( هاشورها) استفاده کنيم. همچنين رنگ هاشور را تعيين كنيم. حذف قالب بندي سلولها : همانطور كه در فصل سوم گفته شد براي پاك كردن قالب بندي سلول كافي است سلول يا سلولهاي مورد نظر را انتخاب كرده سپس از منوي Edit زير منوي Clear ، گزينه Formatting را انتخاب ميكنيم. توسط اين دستور مي توانيم اعمال رياضي، منطقي و ديگر توابع را بر روي داده ها داشته باشيم. براي استفاده از توابع به يكي از روشهاي زير عمل ميكنيم : روش اول : 1- بر روي Paste Function , Icon ( )كليك مي كنيم. 2- در پنجره باز شده در قسمت Function Category نوع تابع را مشخص مي كنيم. كليه توابع در 8 دسته طبقه بندي شده اند. در دسته All همه توابع قرار دارند و در دسته Most Recently Used توابعي كه به تازگي از آنها استفاده شده است قرار دارند. اگر گروه تابع را ندانيم ميتوانيم آنرا در All پيدا كنيم. 3- در قسمت Function name تابع را مشخص مي كنيم. 4- در پنجره اي كه باز مي شود به دو طريق مي توانيم عمل كنيم: الف : در كادر Number 1 ،محدوده آدرس اعداد را وارد كنيم. براي وارد كردن محدوده آدرس كافي است ابتدا آدرس اولين خانه محدوده را وارد كرده سپس عملگر آدرس ( : ) را تايپ كنيم و بعد آدرس آخرين سلول محدوده را وارد كنيم. همچنين ميتوانيم بر روي Collapse Dialog اين كادر كليك كرده و محدوده را با Drag انتخاب كنيم. ب : در هر كادر يك آدرس وارد كنيم. براي اين كار در كادر اول آدرس اولين سلول را تايپ كرده. بر روي كادر دوم كليك كرده ،آدرس دومين سلول را تايپ ميكنيم. و الي آخر .... معمولاً زماني از اين روش استفاده ميكنيم كه سلولها پراكنده باشند. 5- OK را مي زنيم. روش دوم : 1- منوي Insert را انتخاب مي كنيم. 2- زير منوي Function را انتخاب مي كنيم. 3- بقيه مراحل مانند مرحله 2 به بعد روش اول است. روش سوم: 1- در خانه تابع را همراه با آرگومانهاي آن تايپ مي كنيم. ( توابع و آرگومانهايش در قسمت بعد توضيح داده شده اند. ) 2- اگر قبل از آن = گذاشته باشيم كه Enter مي كنيم در غير اين صورت بر روي = در نوار فرمول Click مي كنيم. روش چهارم: 1- در يك خانه (خانه اي كه مي خواهيم حاصل نوشته شود) علامت = را تايپ مي كنيم يا علامت = در خط فرمول را مي زنيم. 2- در كادر اول نوار فرمول ( Name Box ) توابع ظاهر مي شوند، كافي است بر روي drop down آن Click كنيم تا همه توابع را ببينيم. تابع مورد نظر را انتخاب مي كنيم. 3- بقيه مراحل مانند مرحلة 4 به بعد روش اول است. چند تابع معروف 1- تابع مجموع (SUM ) : براي فعال كردن اين تابع يا آنرا تايپ كرده يا به يكي از روشهاي گفته شده در بالا عمل مي كنيم. در پنجره Function Category گروه Math & Trig را انتخاب مي كنيم و در پنجره Function name ،SUM را انتخاب مي كنيم فرمت كلي اين دستور به شكل زير است: ( از اين دو فرمت زماني که بخواهيم فرمول را تايپکنيم استفاده ميکنيم. ) 1- SUM -number 1 : number 2 2- SUM -number 1;number2;.. نکته معمولاً براي زماني كه اطلاعات در سلولهاي مجاور باشند از فرمول اول و اگر اطلاعات در سلولهاي غير مجاور و پراكنده باشند از فرمول دوم استفاده ميكنيم. 2- تابع ميانگين(Average ) : از اين تابع براي محاسبة ميانگين استفاده ميشود .اين تابع جزء گروه Statistical است. شكل كلي آن بصورت زير است : 1- Average - number 1 ; number 2 ;... 2- Average - number 1 : number 2 3- تابع ماكزيمم (Max): ‌از اين تابع براي پيدا كردن ماكزيمم چند مقدار استفاده ميكنيم : اين تابع نيز جزء گروه Statistical است. و شكل كلي آن به صورت زير است : 1- Max - number 1 ; number 2 ; …. 2- Max - number 1 : number 2 4- تابع مينيمم (Min) : از اين تابع براي محاسبة ميانگين اعداد استفاده مي شود و جز توابع گروه Statistical ميباشد. شكل كلي آن به صورت زير است : 1- Min - number 1 ; number 2 ; …. 2- Min - number 1 : number 2 5- تابع شمارنده (Count) : از اين تابع براي شمارش تعداد خانه هاي پر شامل اعداد استفاده ميشود . اين تابع نيز جز توابع گروه Statistical ميباشد و فرم كلي آن به صورت زير است : 1- Count - value 1 ; value 2 ; …. 2- Count - value 1 : value 2 6- تابع Round : از اين تابع براي گرد كردن اعداد استفاده مي شود و جز توابع گروه Math & Trig مي باشد و شكل كلي آن به صورت زير است : Round - number 1 ; num_digits قسمت Number براي معرفي عدد و قسمت Num_digits معرف تعداد ارقامي است كه بايد گرد شوند،‌ Excel هنگام گرد كردن نگاه به اولين رقم بعد از رقم حذفي مي كند اگر كوچكتر از 5 بود كه خود اعداد را مي نويسد ولي اگر بزرگتر از 5 بود يك رقم به آخرين رقمي كه ميماند اضافه مي كند. Auto sum : توسط اين دستور مي توانيم تعدادي خانه را با هم جمع كنيم در اين حالت كافي است در خانه اي Click كنيم، Excel خانه هاي در محدودة خانة انتخابي ما را در نظر مي گيرد و مجموع آنها را حساب مي كند و خانه هاي انتخابي را به ما نشان مي دهد. اگر اين خانه ها مورد نظر ما نبودند، خودمان محدوده را انتخاب مي كنيم. براي فعال كردن اين دستور كافي است آيكون Auto sum ( ) را از نوار ابزار Standard انتخاب كنيم.
+ نوشته شده در  شنبه 1388/08/02ساعت 21:40  توسط مجید عزیززاده  | 

اطلاعات در Excel اطلاعات در محيط Excel ميتوانند اعداد ، حروف ، تاريخ ، زمان و يادداشت باشند كه در زير به شرح تك تك آنها ميپردازيم : ( توجه داشته باشيد كه با فرمت اطلاعات در آينده بيشتر آشنا ميشويد و اين قسمت فقط براي آشنايي با انواع اطلاعات ميباشد. ) 1- اطلاعات عددي کار کردن با اعداد : Excel تمام اعداد را يکسان فرض ميکند. بنابراين دقت زيادي در نمايش اعداد به صورت مبلغ ، تاريخ و کميت يا هر شکل ديگري از اعداد ندارد. در Excel اعداد را به دو روش ميتوان وارد نمود : 1- با استفاده از کليد هاي عددي موجود در بالاي حروف 2- با استفاده از کليد هاي موجود در سمت راست صفحه کليد در مد Num Lock. ( در صورتي که اعداد اين قسمت کار ميکنند که کليد Num Lock روشن باشد .) علاوه بر ارقام 0 تا 9 ميتوان نمادهاي خاص + و – و ، و . و $ و % و E و e را وارد نمود. نکته Excel به طور صحيح علائم کاما و دلار را قبول نموده و اعداد را در نماد علمي نيز دريافت کند. نکته هنگامي که از علائم دلار ، درصد يا کاما استفاده ميشود، Excel قالب بندي اعداد را تغيير ميدهد. برخوردExcel با اعداد : 1- اگر طول عدد از سلول كوچكتر باشد تغييري در سلول داده نميشود. 2- اگر طول عدد به اندازه چند كاراكتر بزرگتر از سلول باشد اندازه سلول بزرگ شده تا عدد در آن بگنجد. 3- اگر طول اعداد براي خانه مورد نظر بزرگ باشد يکي از اتفاقات زير رخ ميدهد : الف- اعداد در نماد علمي نمايش داده ميشوند. ب- عدد گرد ميشود. ج- سلول با يکسري از علائم # پر ميشود. اين حالت زماني اتفاق ميافتد كه فرمت سلول General نباشد. 2- اطلاعات متني : ميتوانيم در سلولهاي Excel هر متن دلخواهي را چه به فارسي و چه انگليسي تايپ كنيم. توانايي Excel براي در نظر گرفتن اعداد مثل متن : اگر عددي مثل 2/6 را وارد کنيم ، پس از Enter کردن ، Excel، 6 مارس را نمايش ميدهد. يعني اين اعداد را به تاريخ در نظر ميگيرد. براي اينکه اين اعداد با همين قالب نوشته شد قبل از آن علامت (') آپستروف قرار ميدهيم. يعني بنويسيم ( '6/2 ) 3- اطلاعات از نوع تاريخ : اگر در سلول Excel يك تاريخ به فرم dd-mm-yy يا dd/mm/yy وارد كنيم به طور اتوماتيك قالب سلول تبديل به قالب تاريخ شده و خط فاصله ها تبديل به ( / ) شده و سال در چهار رقم نمايش داده مي شود. 4- اطلاعات از نوع زمان : ميتوانيم در سلول Excel يك زمان را با فرمت H:M:S وارد كنيم كه قالب سلول به طور اتوماتيك زمان ميشود. 5- اطلاعات از نوع يادداشت : اين نوع اطلاعات توضيحات يا يادداشتهايي هستند كه بر روي سلول ظاهر شده و در مورد آن توضيح مي دهند. فرمول نویسی در Excel عملگر هاي Excel •عملگر هاي محاسباتي : عملگر هاي محاسباتي به ترتيب تقدم ها عبارتند از : ( ^ ) توان و ( % ) درصد و ( * , /) ضرب و تقسيم و ( + و -) جمع و تفريق •عملگر هاي رشته اي : تنها عملگر رشته اي ( & ) است. از اين عملگر براي ترکيب رشته ها استفاده ميشود. • عملگر هاي آدرس : از اين عملگر زماني استفاده ميشود که بخواهيم محدوده اي را مشخص کنيم که ابتدا آدرس ابتداي محدوده را نوشته و سپس علامت ( : ) را ميگذاريم و بعد آدرس انتهاي محدوده را مينويسيم. ( از اين عملگر در درسهاي آتي استفاده ميكنيم ) ايجاد فرمول و مشاهده نتيجه : در Excel به چند روش ميتوان فرمولها را نوشت : 1- در خط فرمول ( يا در سلول ) قبل از فرمول علامت = را تايپ کرده سپس فرمول را تايپ ميکنيم و بعد Enter ميزنيم. 2- فرمول را در خط فرمول يا و بعد علامت = در خط فرمول سلول نوشته ( بدون علامت = ) سپس بر روي علامت ميکنيم. پنجره اي باز ميشود، Click که نتيجه را نمايش مي دهد. در صورتي که بخواهيم نتيجه نمايش داده شود ، OK را ميزنيم. 3- در خانه اي که ميخواهيم فرمول نوشته شود، Click ميکنيم ، علامت تساوي را تايپ کرده ، سپس با ماوس بر روي خانه اي که ميخواهيم عمل بر روي آن انجام شود Click ميکنيم ، سپس عملگر را تايپ کرده و سپس بر روي عملوند بعدي Click ميکنيم. فرض كنيد در سلول A1 عدد 2 و در سلول A2 عدد 5 را نوشتيم و ميخواهيم در سلول A3 حاصل جمع اين دو را بدست آوريم ، براي اين كار ابتدا در سلول A3 علامت = را تايپ كرده سپس بر روي سلول A1 ( اولين عملوند ) كليك كرده تا آدرس آن در سلول A3 نوشته شود. سپس علامت + ( عملگر ) را تايپ كرده و بعد بر روي سلول A2 ( دومين عملوند) كليك مي كنيم و در انتها Enter مي كنيم. ويرايش سلول : براي ويرايش محتويات يك سلول به يكي از روشهاي زير عمل مي كنيم : روش اول : بر روي سلول كليك كرده و سپس در نوار فرمول در محل مورد نظر كليك كرده ، ويرايش را انجام مي دهيم. روش دوم : بر روي سلول double Click كرده و ويرايش را انجام مي دهيم. انتخاب يک يا چند خانه 1- توسط صفحه کليد : - براي انتخاب يک خانه کافي است با جهت نما (Arrow key)بر روي آن برويم. - براي انتخاب تعدادي خانه مجاورکافي است دکمه Shift را پايين نگه داشته و با كليد هاي جهت نما ( Arrow Key)بر روي آن حرکت کنيم. - براي انتخاب سطر جاري کافي است کليد هاي Shift + Spacebar را بفشاريم. - براي انتخاب يک ستون کافي است کليد هاي Ctrl+ Spacebar را بزنيم. - براي انتخاب کاربرگ جاري کافي است کليدهاي Ctrl + Shift+ Spacebar را بزنيم. 2- توسط ماوس : - براي انتخاب يک خانه کافي است با ماوس بر روي آن کليک کنيم. - براي انتخاب تعدادي خانه مجاور کافي است دکمه سمت چپ ماوس را پايين نگه داشته و روي خانه ها Drag کنيم. - براي انتخاب يک سطر کافي است روي شماره سطر Click کنيم. - براي انتخاب يک ستون کافي است روي حرف ستون Click کنيم. - براي انتخاب يک کاربرگ کافي است از منوي Edit ، گزينه Select All را انتخاب کنيم. نکته براي انتخاب تعدادي خانه غير مجاور با ماوس به تنهايي يا صفحه كليد به تنهايي نميتوان انتخاب را انجام داد و بايد از ماوس و صفحه كليد ،هر دو استفاده كنيم. براي اين كار کافي است کليد Ctrl را پايين نگه داشته و روي خانه هاي مورد نظر Click کنيم. دستور برگشت : ميتوانيم عمل انجام داده شده را برگردانيم . فرض كنيد در سلول A1 عدد 10 را مي نويسيم و سپس آنرا پاك مي كنيم . اگر در اين زمان ازدستور Undo استفاده كنيم . عدد 10 بر ميگردد . براي استفاده از Undo به يكي از روشهاي زير عمل مي كنيم. روش اول: 1- انتخاب منوي Edit 2- انتخاب Undo روش دوم : فشردن همزمان كليدهاي ctrl+z روش سوم : استفاده از آيكون Undo در نوار ابزار Standard ( ) دستور Redo : با اين دستور مي توانيم عمل Undo را برگردانيم .براي اجراي اين دستور به يكي از روشهاي زير عمل مي كنيم: روش اول : 1- انتخاب منوي Edit 2- انتخاب Redo روش دوم : فشردن همزمان كليدهاي ctrl+y روش سوم : استفاده از آيكون Redo در نوار ابزار نسخه برداري و انتقال سلولها نسخه برداري از سلولها : 1- موضوعات مورد نظر را انتخاب ميکنيم. 2- به يکي از روشهاي زير Copy را انتخاب ميکنيم : الف- استفاده از آيکون Copy ( ) ب- انتخاب منوي Edit، گزينه Copy ج- Right Click بر روي موضوع و انتخاب گزينه Copy د- فشردن همزمان کليدهاي Ctrl+C 3- Click بر روي مکاني که ميخواهيم اطلاعات اضافه شوند. 4- با يکي از روشهاي زير Paste را انتخاب ميکنيم : الف- استفاده از آيکون Paste ( ) ب- انتخاب منوي Edit ، گزينه Paste ج- Right Click بر روي موضوع و انتخاب گزينه Paste د- فشردن همزمان کليد هاي Ctrl+V انتقال سلولها : 1- انتخاب موضوعات مورد نظر 2- به يکي از روشهاي زير Cut را انتخاب ميکنيم : الف- استفاده از آيکون Cut ( ) ب- انتخاب منوي Edit، گزينه Cut ج- Right Click بر روي موضوع مورد نظر و انتخاب گزينه Cut د- فشردن همزمان کليدهاي Ctrl +X 3- Click بر روي محل انتقال موضوعات 4- به يکي از روشهاي گفته شده در حالت قبل گزينه Paste را انتخاب حذف سلول وقتي يك سلول را حذف ميكنيم محتويات آن به همراه خود سلول حذف ميشود كه جاي اين سلول يك فضاي خالي ايجاد ميشود. اين فضاي خالي بايد توسط سلولهاي مجاور پر شود. براي حذف يك سلول به يكي از روشهاي زير عمل ميكنيم : روش اول : 1- انتخاب موضوعات 2- انتخاب منوي Edit 3- انتخاب گزينه Delete روش دوم : 1- انتخاب موضوعات 2- Right Click بر روي خانه 3- انتخاب گزينه Delete با انتخاب گزينه Delete پنجره اي ظاهر ميشود که شامل چهار گزينه زير است ( در اين پنجره ميتوانيم تعيين كنيم كه محل خالي سلول حذف شده با كدام يك از سلولهاي مجاور پر شود. ) : الف- Shift Cell Left : باعث انتقال خانه سمت راست خانه پاک شده به جاي آن ميشود. ب- Shift Cells Up : خانه زيرين خانه پاک شده را بجاي آن منتقل ميکند. ج- Entire Row : سطر زيرين خانه پاک شده را به جاي سطري که خانه پاک شده در آن قرار دارد منتقل ميکند. د- Entire Column : ستون سمت راست خانه پاک شده را به جاي ستوني که خانه پاک شده در آن قرار دارد منتقل ميکند. نکته اگر محيط فارسي باشد بجاي ستون سمت راست , ستون سمت چپ جايگزين ميشود. پاک کردن سلول : در اين حالت خود سلول حذف نميشود و فقط محتويات داخل آن يا قالب بندي آن يا توضيحات آن و يا هر سه پاك ميشوند. 1- خانه هاي مورد نظر را انتخاب ميکنيم. 2- از منوي Edit ، گزينه Clear را انتخاب ميکنيم. 3- زير منويي باز ميشود که شامل گزينه هاي زير است : الف- All : هم محتواي خانه ، هم Format خانه و هم توضيحات را پاک ميکند. ب- Format : فقط Format خانه هاي انتخابي را پاک ميکند. ج- Comment : فقط توضيحات را پاک ميکند. د- Content : فقط محتواي خانه هاي انتخابي را پاک ميکند .
+ نوشته شده در  شنبه 1388/08/02ساعت 21:39  توسط مجید عزیززاده  | 

ویرایش سطر و ستون اضافه کردن سطر : روش اول : 1- بر روي سطري که ميخواهيم سطر جديد قبل از آن اضافه شود ، کليک ميکنيم. 2- منوي Insert را انتخاب ميکنيم. 3- گزينه Rows را انتخاب ميکنيم. روش دوم : 1- بر روي سطري كه ميخواهيم سطر جديد قبل از آن اضافه شود كليك راست ميكنيم. 2- از منوي باز شده Insert را انتخاب ميكنيم. نکته سطرهاي زيرين به پايين رانده ميشوند. اضافه کردن ستون : روش اول : 1- بر روي ستوني که ميخواهيم ستون جديد قبل از آن اضافه شود ، کليک ميکنيم. 2- منوي Insert را انتخاب ميکنيم. 3- گزينه Column را انتخاب ميکنيم. روش دوم : 1- بر روي ستوني که ميخواهيم ستون جديد قبل از آن اضافه شود Right Click ميکنيم. 2- گزينه Insert را انتخاب ميکنيم. نکته ستون قبلي به جلو رانده ميشود. تغيير ارتفاع سطر : براي تغيير ارتفاع سطر به دو روش ميتوان عمل کرد : روش اول : کافي است به مرز بين سطر مورد نظر و سطر بعدي رفته تا مکان نما به صورت يک فلش دو سر در آيد. سپس مرز سطر را به محل مورد نظر Drag ميکنيم. روش دوم : در اين روش ارتفاع به اندازه دقيق تنظيم ميشود . براي اين کار مراحل زير را انجام ميدهيم: 1- انتخاب منوي Format 2- انتخاب زير منوي Row 3- انتخاب گزينه Height 4- در کادرباز شده اندازه دلخواه را وارد ميکنيم. نکته به طور پيش فرض ارتقاع سطر 12.75ميباشد. تغيير پهناي ستون : براي تغيير پهناي ستون به يکي از دو روش زير عمل ميکنيم : روش اول : کافي است به مرز بين ستون مورد نظر و ستون بعدي رفته تا مکان نما به صورت يک فلش دو سر در آيد سپس مرز ستون را در جهت مورد نظر Drag ميکنيم. روش دوم : در اين روش پهنا را به صورت دقيق تنظيم ميکنيم . براي اينکار مراحل زير را طي ميکنيم : 1- انتخاب منوي Format 2- انتخاب زير منوي Column 3- انتخاب گزينه Width 4- در کادر باز شده مقدار دلخواه را وارد ميکنيم. نکته به طور پيش فرض پهناي ستون 8.43ميباشد. ( كاردركارگاه 3 ، تمرين 32 ) تغيير پهناي استاندارد ستون : ميدانيم که پهناي استاندارد ستونها 8.43 ميباشد اگر بخواهيم اين پهناي استاندارد را کم يا زياد کنيم به ترتيب زير عمل ميکنيم : ( فقط به ياد داشته باشيد اين تغيير بر روي ستونهايي اعمال ميشود که پهناي آنها را تغيير نداده باشيم.) 1- انتخاب منوي Format 2- انتخاب زير منوي Column 3- انتخاب گزينه Standard Width 4- در کادر باز شده پهناي مورد نظر را وارد ميکنيم. جستجوی داده ها اگر بخواهيم رشته کاراکترهاي خاصي را در کاربرگ خود پيدا کنيم، مشاهده هر يک از سلولها کار سختي خواهد بود. پيدا کردن يك رشته از کاراکتر ها که بايد تغيير يابند نيز مشکل تر ميباشد. اکسل ويژگيهايي دارد که به ما در يافتن داده ها و تعويض آنها کمک ميکند. استفاده از Find : براي فعال كردن Find به يكي از دو روش زير عمل ميكنيم : روش اول : 1- انتخاب منوي Edit 2- انتخاب find روش دوم : فشردن همزمان كليد هاي Ctrl + F جهت جستجوي داده ها مراحل زير را انجام ميدهيم : 1- لغتها يا عددهايي را که ميخواهيم مکان يابي کنيم در کادر متن Find What وارد ميکنيم. 2- دکمه Find Next را کليک ميکنيم و Excel اولين مورد از شرط جستجو را پيدا ميکند و آن را انتخاب مينمايد. کادر مکالمه Find بر روي صفحه نمايش باقي مي ماند تا بدين ترتيب بتواند جستجو براي متن يا اعداد مشخص شده را ادامه دهيم. 3- جهت جستجو براي مورد بعدي داده هاي مشخص شده Find Next را مجدداً کليک ميکنيم. 4- جهت برگشت به محيط دكمه Esc را فشرده و يا بر روي دكمه Close كليك ميكنيم. تا کادر مکالمه Find بسته شود و سپس با داده هاي داخل سلول به کارمان ادامه ميدهيم. 5- جهت جستجو پس از بستن کادر مکالمه ، با فشار دادن Ctrl + F کادر مکالمه را ميتوانيم مجدداً باز نماييم. نکته اگر محدوده اي از سلول ها را در يک کاربرگ , قبل از باز نمودن کادر مکالمه Find را انتخاب کنيم ، جستجو را براي اين سلولها محدودكرده ايم . برقراري شروط بيشتر براي Find : کادر مکالمه Find با ارائه گزينه هاي زير جستجو را با تخصصي تر نمودن آن محدود ميسازد. • Search : ميتوان جهت جستجو را مشخص کرد. جستجو به صورت سطري باشد (By Row) يا به صورت ستوني باشد(By Column) • Look In : با استفاده از اين گزينه ميتوانيم جستجو را به يک عنصر خاص محدود کنيم در اين كادر گزينه هاي Formula , Values, Comments را خواهيم داشت. • Match Case : با انتخاب اين گزينه محيط به حروف بزرگ و کوچک حساس شده و کلماتي را پيدا ميکند که از نظر حروف بزرگ و کوچک مطابق متن تايپ شده در کادر Find What باشد. • Find Entire Cell Only : اين گزينه از Excel ميخواهد سلولهايي را که داده هاي اضافه بر رشته کاراکتر جستجو دارند ناديده بگيرد. تعویض داد ه ها استفاده از Replace : اگر بخواهيم داده پيدا شده توسط Find را با داده هاي ديگر جايگزين كنيم مي توانيم پس از هر بار جستجو پنجره جستجو را بسته ، ويرايش را انجام داده ، دوباره پنجره Find را باز كنيم و عمل جستجو را ادامه دهيم كه اين كار وقت گير ميباشد. Excel دستوري ساده براي انجام اين كار در نظر گرفته است. با استفاده از Replace ميتوانيم اين كار را انجام دهيم. جهت انجام جايگزيني مراحل زير را انجام ميدهيم : 1- متن جستجو را در کادر Find What وارد ميکنيم. 2- متن تعويضي را در کادر متن Replace With وارد ميکنيم. 3- جهت تاييد هر يک از تعويض ها مراحل زير را دنبال ميکنيم. الف- Find Next را کليک كرده، Excel به مورد بعدي داده جستجو حرکت ميکند و سلول را انتخاب مي کند. ب- در صورتي که بخواهيم تعويض را انجام دهد دکمه Replace را کليک ميکنيم . ج- Find Next را جهت حرکت به موردبعدي کليک مي کنيم. د- جهت تعويض تمام موارد داده هاي جستجو با با دادههاي تعويضي ، Replace All را کليک مي کنيم. پر کردن خودکار چند خانه يکي از مفيد ترين ويژگيهاي برنامه Excel ، قابليت پر کردن داده هاي متوالي بصورت خودکار ميباشد. که به اين عمل Auto fill گويند. داده هاي متوالي ميتوانند مجموعه اي از داده ها بصورت 1و2و3و... يا 4و5و.... يا از حروف A و B و C و ... تشکيل شده باشند. همچنين ميتواند تاريخ يا روزهاي هفته يا ماههاي سال باشند. حتي ميتوان مجموعه اي از داده هاي خاص را تعريف کرد. براي اين کار مراحل زير را انجام ميدهيم : 1- چند نمونه اوليه از مقادير متوالي مزبور را مينويسيم. 2- اين مقادير را انتخاب ميکنيم. 3- مکان نماي ماوس را به گوشه پايين سمت راست قسمت انتخابي مي آوريم تا به شکل ( + )در آيد. به اشاره گر ماوس در اين حالت Fill Handle مي گوييم. 4- حال به طرف پايين يا راست Drag ميکنيم. 5- به اين ترتيب با رها کردن کليد ماوس ، خانه هاي مورد نظر با مجموعه داده هاي متوالي پر ميشوند. ايجاد ليست جديد خودكار: اگر براي حروف الفبا Auto fill را اجرا كنيم ، پر كردن خودكار انجام نمي شود. چون حروف الفبا جزء ليستهاي آماده نيست پس بايد ايجاد شود. براي ايجاد ليست جديد مراحل زير را انجام ميدهيم : 1- انتخاب منوي Tools 2- انتخاب گزينه Options 3- انتخاب Custom list : Tab 4- انتخاب New List در کادر Custom List 5- تايپ اطلاعات در قسمت List Entries ( بعد از وارد کردن هر اطلاعات Enter ميکنيم.) 6- انتخاب دکمه Add 7- OK ايجاد يك ليست خودكار بر اساس ليست موجود در صفحه : اگر ليستي بر روي صفحه داشته باشيم و بخواهيم بصورت ليست دائمي در آوريم بايد مراحل زير را انجام دهيم. : 1- انتخاب منوي Tools 2- انتخاب گزينه Options 3- انتخاب Custom list : Tab 4- روي دکمه Collapse dialog ( )که در انتهاي کادر فهرست Import List From Cells قرار دارد Click ميکنيم. تا پنجره مينيمايز شود. 5- انتخاب ليست ها در صفحه 6- روي دکمه Collapse Dialog ( )که در انتهاي کادر فهرست Import list From Cell قرار دارد Click ميکنيم. تا Resize شود. 7- انتخاب دکمه Import 8- OK نکته ميتوانيم بجاي انجام مراحل 4و 5و 6، در كادر Import ، آدرس سلولهايي كه ليست در آنها قرار دارد را تايپ كنيم. ويرايش ليست خودكار ميتوانيم ليستهايي را كه ايجاد كرده ايم ويرايش كنيم . يعني اطلاعاتي را حذف كنيم ، ويرايش كنيم يا اضافه كنيم. براي اين كار مراحل زير را انجام ميدهيم : 1- انتخاب منوي Tools 2- انتخاب گزينه Option 3- انتخاب :Custom list Tab 4- انتخاب ليست مورد نظر در کادر Custom list 5- کليک در محل مورد نظر در کادر List Entries 6- ويرايش متن 7- OK پاک کردن ليست خودكار: اگر بخواهيم يك ليست خودكار حذف كنيم تا ديگر پر كردن خودكار بر روي آن عمل نكند مراحل زير را طي ميكنيم : 1- انتخاب منوي Tools 2- انتخاب گزينه Options 3- انتخاب :Custom list Tab 4- انتخاب List مورد نظر در کادر Custom List 5- انتخاب دکمه Delete 6- OK غير فعال کردن Auto Fill : Auto Fill بطور خودکار فعال است. جهت غير فعال نمودن آن مراحل زير را طي ميکنيم : 1- انتخاب منوي Tools 2- انتخاب منوي Options 3- انتخاب : Edit Tab 4- کادر انتخاب Allow Cell Drag and Drop را غير فعال ميکنيم آدرس دهي نسبی درExcel دو مدل آدرس دهي به نامهاي : آدرس دهي مطلق و آدرس دهي نسبي داريم. آدرس دهي نسبي : فرض كنيد سلولهاي Excel را به صورت زير پر كرده ايم : در سلول B1 فرمول A1+A2 را مي نويسيم .اگر اين فرمول را copy كرده و در سلول B2 .Paste كنيم و يا با استفاده از Auto fill محتواي سلولهاي B2 تا B4 را پر كنيم .اعداد 5و7و4 به ترتيب براي سلولهاي B2 تا B4 ظاهر ميشوند. حال ميخواهيم بدانيم اين اعداد از كجا بدست آمده اند. وقتي ما در سلول B1 فرمول A1+ A2 را تايپ ميكنيم، در حقيقت سلول سمت چپي و يك سلول پايين آن با هم جمع ميشوند. پس براي سلول B2 ، سلول سمت چپي ( A2 ) و سلول پاييني آن ( A3) با هم جمع ميشوند كه جواب 5 ميشود. براي سلولهاي بعدي هم به همين ترتيب محاسبات انجام ميشود. به اين نوع آدرس دهي ، آدرس دهي نسبي گفته ميشود چون نسبت به مكان هر سلول ، فرمول سلول عوض ميشود و در حقيقت فرمول درون سلول B2 ، A2+A3 ميشود.

+ نوشته شده در  شنبه 1388/08/02ساعت 21:39  توسط مجید عزیززاده  | 

Excel یک نرم افزار صفحه گسترده (Spread Solution) است. از Excel برای محاسبات ریاضی ، آماری و نمودار کشی استفاده می شود . برای مطالعه ی این دوره ی آموزشی نیاز است کاربران محترم آشنایی مقدماتی با محیط Windows داشته باشند . جهت نصب و اجرای نرم افزارهای Office که Excel نیز شامل آن می شود ، نیاز به سیستمی با مشخصات ذیل می باشد : - حداقل سیستم مورد نیاز پنتیوم 233 - 16 مگابایت Ram - حدود 600 مگا بایت فضای آزاد تعریف صفحه گسترده تعريف صفحه گسترده : صفحه گسترده اين امکان را فراهم مي نمايد که داده ها را بصورت سطرو ستون وارد نمائيد .بعد از وارد کردن داده ها عملياتي نظير محاسبات ، مرتب سازي و فيلتر نمودن را روي آنها انجام داده، همچنين ميتوان اين داده ها را چاپ کرده و نمودار هايي بر اساس آنها ايجاد کرد. انواع صفحه گسترده : اولين صفحه گسترده VisiCalc در سال 1978 به بازار آمد. اين صفحه گسترده از نخستين ''برنامه هاي کاربردي عالي '' محسوب ميشد. لوتوس 1و2و3 در سال 1983 به بازار آمد و براي مدت طولاني بيشترين سهم بازار را به خود اختصاص داد. کواتروپرو و اکسلExcel در سال 1987 به بازار معرفي شدند که هر دو تحت محيط گرافيکي Windows عمل ميکردند. ورود به محيط Excel : Excel جزء نرم افزار هاي گروه Office ميباشد . نرم افزار هاي Office نصبي ميباشند. پس به طور پيش فرض در منوي Program قرارميگيرند. براي ورود به محيط Excel مسير زير را طي ميكنيم : Start/ Programs/ Microsoft Excel اجزاء پنجره Excel با اجراي Excel پنجره اي باز ميشود كه شامل اجزاء زير است : 1- نوار عنوان برنامه (Title Bar) نواري است که بالاترين بخش پنجره محسوب ميشود. اين نوار شامل نام محيط( Microsoft Excel ) و نامBook و دکمه هاي هدايت ( Caption Button) كه شامل دكمه هاي مربوط به بستن، بزرگ نمايي و کوچک نمايي پنجره ميباشد است. 2- فهرست انتخاب اصلي يا نوار منو (Menu Bar ) منو به معني ليست انتخاب ميباشد و ميتوانيم دستور مورد نظر را از منو انتخاب كرده ، اجرا كنيم. 3- نوار ابزار (Tool Bar ) در زير نوار منو ، نواري وجود دارد که فرمانهاي موجود در منوها را به شکل يک ابزار در اختيار کاربر قرار ميدهد. بعضي از اين ابزار ها ممکن است در منو ها وجود نداشته باشد. به طور پيش فرض دو نوار ابزار Standard و Formatting فعال هستند. 4- نوار فرمول (Formula Bar) از اين نوار براي ايجاد ، ويرايش و نمايش فرمولها استفاده ميکنيم اين نوار مختص محيط Excel ميباشد. 5- نوار انتخاب صفحه کاري (Sheet Bar) در قسمت پايين پنجره کار پوشه نواري وجود دارد که ميتوان Sheet مورد نياز براي کارکردن را انتخاب نمود. برروي اين نوار عناويني مثل Sheet1, Sheet2, …. وجود دارند که با Click کردن روي هر کدام ، کاربرگ مورد نظر باز خواهد شد. 6- سطر وضعيت (Status Bar ) در زير نوار انتخاب کاربرگ ، نواري به نام سطر وضعيت وجود دارد که وضعيت جاري برنامه را نمايش ميدهد. فعال کردن نوار ابزار ها : نوار ابزار ها را ميتوان از دو طريق فعال نمود. 1- از طريق منوي View ، گزينه Toolbars 2- بر روي يكي از نوار ابزار ها Right Click کنيم فعال كردن نوار فرمول و سطر وضعيت : براي فعال كردن سطر وضعيت و سطر فرمول (Formula Bar) بر روي منوي View، Click کرده و در کنار گزينه هاي مربوط به آنها علامت تيک ميزنيم. اصطلاحات صفحه گسترده Excel 1- فايل صفحه گسترده يا کارپوشه يا Work Book يا Book : به فايل ها در Excel کارپوشه اطلاق ميشود . فايل ها در Excel با پسوند XLS ذخيره ميشوند. 2- صفحه کاري يا کاربرگ يا Work Sheet يا Sheet : هر فايل Excel از چندين زير صفحه تشکيل شده است که به آنها کاربرگ گفته ميشود. در حقيقت Book محل نگهداري چند صفحه به نام Sheet است. يعني اطلاعاتي كه ما وارد ميكنيم در Sheet ها وارد ميشود. به طور پيش فرض هر Book شامل 3 Sheet است. 3- سطر يا Row هر Sheet از چندين رديف يا سطر تشکيل شده است که معمولاً با شماره هاي 1 و 2 ... مشخص ميشوند. 4- ستون يا Column هر Sheet از چندين ستون تشکيل شده است که معمولاً با حروف الفباي A, B, … مشخص ميشوند. 5- سلول يا خانه (Cell) محل برخورد يک سطر و ستون خاص در روي Sheet سبب ايجاد فضايي ميشود که به آن سلول گفته ميشود. اين سلولها ميتوانند شامل مقادير عددي ، کاراکتري ، شيء، و ... باشد. 6- نشاني يا آدرس سلول : هر سلولي در Sheet با نام يا آدرس خاصي مشخص ميشود. براي نوشتن آدرس هر سلول ابتدا حرف ستون و سپس شماره سطر آنرا مينويسيم. مثلاً آدرس E5 با سلول ستون E در سطر پنجم اشاره ميکند. رفتن سريع به يك آدرس : براي رفتن سريع به آدرس سلول مورد نظر کافي است در اولين کادر خط فرمول ( Name Box ) آدرس سلول را تايپ كرده و Enter كنيم. کار با کارپوشه ها در Excel ايجاد يك Book جديد در Excel : براي ايجاد يك Book يا يك File جديد در Excel به يكي از روشهاي زيرعمل ميكنيم : روش اول : 1- انتخاب منوي File 2- انتخاب گزينه New 3- در پنجره باز شده Workbook را در General Tab: انتخاب ميكنيم 4- OK ميكنيم روش دوم : فشردن همزمان كليد هاي Ctrl + N روش سوم : استفاده ازآيكون New در نوار ابزار)Standard ) روش چهارم : اگر توجه كنيم در زير يك حرف هر منو خط كشيده شده. اگر دكمه Alt را با آن حرف بگيريم منو باز ميشود. بعد براي فعال كردن هر گزينه منو كافي است دكمه مربوط به حرفي از آن كه زير آن خط كشيده شده را بفشاريم. پس براي New كافي است Alt + F + N را بفشاريم. ذخيره كردن يك Book : اگر بخواهيم Bookيي را كه ايجاد كرده ايم نگهداري كنيم ، بايد آنرا ذخيره كنيم. براي ذخيره كردن به يكي از روشهاي زير عمل ميكنيم : روش اول : 1- انتخاب منوي File 2- انتخاب گزينه Save روش دوم : فشردن همزمان كليد هاي Ctrl + S روش سوم : استفاده از آيكون Save در نوار ابزار Standard ( ) روش چهارم : فشردن كليد هاي Alt + F + S اگر براي اولين بار باشد كه Save را انتخاب ميكنيم ، پنجره اي با نام Save as باز ميشود كه شامل قسمتهاي زير است : 1- Save In : مسير ذخيره سازي را در اين قسمت تعيين ميكنيم. 2- File Name : نامي را كه ميخواهيم file را با آن نام ذخيره كنيم در اين قسمت تايپ ميكنيم. 3- Save as Type : پسوندي ( نوعي ) را كه ميخواهيم فايل با آن ذخيره شود تعيين ميكنيم. به اين قسمت مگر در موارد خاص دست نميزنيم. اگر براي دفعاتي غير از بار اول Save را انتخاب كنيم پنجره Save as ظاهر نميشود و تغييرات داده شده با همان نام ذخيره ميشود. نکته وقتي فايل را با يك نام ذخيره ميكنيم آن نام در نوار عنوان ظاهر ميشود. نکته پسوند فايلهاي Excel ، .xls ميباشد. Save As : اگر بخواهيم Book ذخيره شده را با نام ديگر يا در مسير ديگر يا نام ديگر و مسير ديگر ذخيره كنيم Save as را از منوي File انتخاب كنيم. ذخيره كردن Book بر روي ديسكت : براي ذخيره كردن يك فايل بر روي ديسكت بايد در پنجره Save as ، در قسمت Save in ، 3.5 floppy ( A: ) را انتخاب كنيم. ذخيره كردن Book با فرمت مناسب براي صفحات وب : اگر بخواهيم فايل Excel را با فرمتي ذخيره كنيم كه مانند يك صفحه وب باشد و بتوان آن را در Browser ديد ، كافي است مراحل زير را انجام دهيم : 1- انتخاب منوي File 2- انتخاب گزينه Save as a Web Page نکته در اين حالت فايل را پسوند .htm ذخيره ميشود. باز كردن Book ذخيره شده : اگر يك Book را كه ذخيره كرده ايم بخواهيم باز كنيم به يكي از روشهاي زير عمل ميكنيم : روش اول : 1- انتخاب منوي File 2- انتخاب گزينه Open روش دوم : فشردن همزمان كليد هاي Ctrl + O روش سوم : استفاده از آيكون Open در نوار ابزار Standard ( ) روش چهارم : فشردن كليد هاي Alt + F + O با انجام يكي از اعمال بالا پنجره اي باز ميشود كه شامل قسمتهاي زير است : الف- Look in : در اين قسمت مسير فايلي را كه ميخواهيم باز كنيم انتخاب ميكنيم. ب- File Name : ميتوانيم اسم فايل را در اين قسمت تايپ كنيم و Open كنيم . همچنين ميتوانيم فايل را در ليست انتخاب كرده و فايل را باز كنيم. بستن يك Book باز : در اين حالت فقط فايل بسته ميشود و محيط بسته نميشود. روش اول : 1- انتخاب منوي File 2- انتخاب گزينه Close روش دوم : كليك بر روي آيكون Close كه در نوار منو قرار دارد ( ) روش سوم : فشردن كليد هاي Alt + F + C بستن محيط Excel : در اين حالت اگر فايلي باز باشد ، بسته ميشود و سپس محيط Excel بسته ميشود. در صورتي كه فايلهاي باز ، ذخيره نشده باشند ابتدا سئوالي مبني بر ذخيره يا عدم ذخيره آنها ظاهر ميشود. روش اول : 1- انتخاب منوي File 2- انتخاب Exit روش دوم : كليك بر روي آيكون Close كه در نوار عنوان قرار دارد. ( ) روش سوم : فشردن كليد هاي Alt+ F4 روش چهارم : فشردن كليد هاي Alt + F + X
+ نوشته شده در  شنبه 1388/08/02ساعت 21:38  توسط مجید عزیززاده  |